Home

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 1a. Nadere regels arbeidsongeschiktheidspensioen

1.

Voor zover een aanvulling op een vervolguitkering of een loonaanvullingsuitkering geen arbeidsongeschiktheidspensioen is als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, wordt deze aanvulling als arbeidsongeschiktheidspensioen in de zin van een van die artikelen aangemerkt indien:

  1. de aanvulling op de vervolguitkering niet varieert met inkomsten uit arbeid, tenzij de aanvulling hoger wordt vastgesteld indien de inkomsten uit arbeid toenemen;

  2. de aanvulling op de loonaanvullingsuitkering niet varieert met inkomsten uit arbeid, tenzij de aanvulling hoger wordt vastgesteld indien de inkomsten uit arbeid toenemen; of

  3. het een eenmalige aanvulling is die wordt verstrekt in verband met werkhervatting of werkuitbreiding.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op algemeen verbindend verklaarde bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op aanvullingen op een vervolguitkering of op een loonaanvullingsuitkering, indien het verzoek tot algemeen verbindend verklaring is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet van 15 juli 2008 houdende enige wijzigingen van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten.

Artikel 1b. Intrekken samenlevingsverklaring

Hoofdstuk 1a. Pensioenregelingen

Artikel 1c. Solidaire premieovereenkomst of solidaire premieregeling

Artikel 1d. Herverdelingseffecten

Artikel 1e. Opheffing leenrestrictie

Artikel 1f. Flexibele premieovereenkomst of flexibele premieregeling

Artikel 1g. Premie-uitkeringsovereenkomst of premie-uitkeringsregeling

Artikel 1h. Solidariteitsreserve en risicodelingsreserve

Hoofdstuk 2. Informatie

Artikel 2. Informatie over de pensioenregeling

Artikel 3. Mogelijkheid toezichthouder tot stellen nadere regels met betrekking tot informatieverstrekking bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid

Artikel 4. Informatie over toeslagverlening

Artikel 5. Informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten

Artikel 5a. Informatie over pensioenaanspraken op het pensioenoverzicht

Artikel 5b. Informatie over reserves en premies op pensioenoverzicht

Artikel 6. Verstrekken informatie aan deelnemers bij beëindiging deelneming

Artikel 7. Verstrekken informatie aan gewezen partner bij scheiding

Artikel 7a. Verstrekken informatie voorafgaand aan of bij pensioeningang

Artikel 7b. Jaarlijkse informatieverstrekking aan pensioengerechtigden

Artikel 7c. Informatieverstrekking over uitkeringen

Artikel 7d. Standaardmodellen

Artikel 7e. Rekenregels

Artikel 8. Verstrekken informatie aan deelnemers vrijwillige pensioenregeling

Artikel 9. Informatie op verzoek

Artikel 9a. Algemene eisen uniform pensioenoverzicht

Artikel 9b. Beschikbare informatie

Artikel 9c. Het uniform pensioenoverzicht

Artikel 9d. Elektronische informatieverstrekking

Artikel 9e. Pensioenregister

Artikel 9f. Gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding

Artikel 10. Kosten informatieverstrekking

Artikel 10.0a. Taal informatie

Artikel 10a. Informatie over uitvoeringskosten in bestuursverslag

Artikel 10b. Weergave uitvoeringskosten in bestuursverslag

Artikel 10ba. Informatieverstrekking voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Artikel 10bb. Informatieverstrekking over voortzetting dekking partnerpensioen

Hoofdstuk 2a. Uitvoeringsovereenkomst algemeen pensioenfonds

Artikel 10c. Kostenregeling in uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement

Artikel 10d. Kwaliteit van de dienstverlening

Hoofdstuk 3. Fondsbestuur

Artikel 11. Waarborging goed bestuur

Hoofdstuk 4. Uitbesteding

Artikel 12. Werkzaamheden die niet mogen worden uitbesteed

Artikel 13. Overeenkomst tot uitbesteding

Artikel 14. Beheersing van de risico’s

Artikel 14.0a. Kennisgeving uitbesteding

Hoofdstuk 4a. Beleggingen en zorgplicht

Artikel 14a. Eisen ten aanzien van beleggingen

Artikel 14b. Beleggingsbeleid

Artikel 14ba. Keuze overnemen verantwoordelijkheid beleggingen deelnemer

Artikel 14c. Verantwoordelijkheid beleggingen deelnemer

Artikel 14d. Verantwoordelijkheid beleggingen uitvoerder

Artikel 14da. Uitzondering op verplichting tot uitvraag voorkeur

Artikel 14e. Inwinnen van informatie door pensioenuitvoerder

Hoofdstuk 4b. Interne klachtenprocedure

Artikel 14f. Definitie klacht en geschil

Artikel 14g. Beschrijving klachtenprocedure

Artikel 14h. Klachtenadministratie

Artikel 14i. Doorverwijzing geschilleninstantie

Artikel 14j. Redelijke termijn

Artikel 14k. Waarborg

Hoofdstuk 4c. Geschilleninstantie

Artikel 14l. Vereisten geschillenbeslechting

Artikel 14m. Onafhankelijkheid bestuursleden

Artikel 14n. Onafhankelijkheid geschilbeslechters

Artikel 14o. Reglement

Artikel 14p. Instemming Minister

Artikel 14q. Aansluiting uitvoerders

Artikel 14r. Publicatie bindende adviezen

Artikel 14s. Rapportage

Hoofdstuk 4d. Risicohouding

Artikel 14t. Risicohouding

Artikel 14u. Maatstaven risicohouding

Artikel 14v. Risicopreferentie-onderzoek

Hoofdstuk 5. Uitruil, afkoop en gelijke behandeling

Artikel 15. Ruilvoet en opbouwkeuzevoet

Artikel 16. Afkoop kleine pensioenen en afkoop bovenmatig pensioen

Artikel 17. Gelijke behandeling bij pensioenovereenkomsten met onbepaalde verhouding tussen pensioensoorten

Hoofdstuk 5a. Variabele uitkeringen

Artikel 17a. Vaste daling of toepassing projectierendement

Artikel 17b. Risicovrije rente, parameter aandelenrendement en prijsinflatie

Artikel 17c [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 17d [Vervallen per 01-07-2023]

Hoofdstuk 6. Waardeoverdracht

Paragraaf 6.1. Waardeoverdracht klein pensioen

Artikel 17e. Waardeoverdracht nieuw klein pensioen

Artikel 17f. Waardeoverdracht bestaand klein pensioen

Paragraaf 6.2. Individuele waardeoverdracht

Artikel 17g. Overgangsrecht termijn verzoek opgave pensioenaanspraken

Artikel 18. Verzoek opgave informatie aan overdragende uitvoerder

Artikel 19. Opgave informatie aan de uitvoerder

Artikel 19a. Tijdelijke regeling aanvullende bijdragen bij aanvang verwerving voor 2015

Artikel 19b. Tijdelijke regeling aanvullende bijdragen bij aanvang verwerving vanaf 2015

Artikel 20. Opgave informatie aan de rechthebbende

Artikel 21. Verzoek tot waardeoverdracht

Artikel 22. Verzoek opgave informatie aan ontvangende uitvoerder

Artikel 23. Afhandeling waardeoverdracht

Artikel 23a. Opschorting plicht tot waardeoverdracht

Artikel 24. Overschrijding termijnen

Artikel 25. Berekening overdrachtswaarde

Artikel 26. Overdrachtswaarde niet gelijk aan waarde gefinancierde deel van de aanspraken

Artikel 27. Aanwenden van overdrachtswaarde

Artikel 28. Behandeling aanspraken na waardeoverdracht

Hoofdstuk 6a. Bestuur en toezicht fonds

Artikel 28a. Voorzitter omgekeerd gemengd bestuur

Artikel 28b. Auditcommissie omgekeerd gemengd bestuur

Artikel 28c. Raad van toezicht

Hoofdstuk 6b. Opdrachtbevestiging

Artikel 28d. Opdrachtbevestiging

Hoofdstuk 7. Geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdsbeslag

Artikel 29. Toets geschiktheid en betrouwbaarheid

Artikel 30. Geschiktheid

Artikel 31. Betrouwbaarheid

Artikel 32. Antecedenten

Artikel 33. Bronnen

Artikel 34. Specifieke antecedenten

Artikel 35. Vaststelling betrouwbaarheid

Artikel 35a. Tijdsbeslag bestuurders en toezichthouders

Hoofdstuk 8. Toedeling taken toezichthouders

Artikel 35b. Verklaring geen bezwaar bij omzetting fonds

Artikel 36. Toedeling van taken

Artikel 37. Uitzondering bevoegdheden

Artikel 38. Wijze van samenwerking

Artikel 39. Contacten toezichthouder met Onze Minister

Artikel 40. Eisen aan de toezichthouder

Artikel 40a. Publicatie gegevens

Hoofdstuk 8a. Vergunning en weerstandsvermogen algemeen pensioenfonds

Artikel 40b. Procedure vergunning

Artikel 40c. Gegevens bij aanvraag vergunning

Artikel 40d. Intrekken of wijzigen vergunning

Artikel 40e. Weerstandsvermogen

Hoofdstuk 9. Nettopensioen

Artikel 41. Voorwaarden uitvoering nettopensioen

Hoofdstuk 9a. Pensioenbewaarder

Artikel 42. Overeenkomst met pensioenbewaarder

Hoofdstuk 9b. Transitie

Paragraaf 9b.1. Risico-neutrale scenario’s

Artikel 43. Risico-neutrale scenario’s

Paragraaf 9b.2

Artikel 43a. Mijlpalen

Paragraaf 9b.3. Transitieplan en transitiecommissie

Artikel 44. Transitieplan

Artikel 44a. Hoorrecht

Artikel 45. Samenstelling transitiecommissie

Artikel 45a. Ondersteuning transitiecommissie

Artikel 45b. Jaarverslag transitiecommissie

Artikel 45c. Reglement transitiecommissie

Artikel 45d. Bindend advies

Artikel 45e. Tijdstip verzoeken aan transitiecommissie

Paragraaf 9b.4. Implementatieplan

Artikel 46. Implementatieplan

Artikel 46a. Communicatieplan

Paragraaf 9b.5. Interne collectieve waardenoverdracht en aanwenden vermogen

Artikel 46b. Interne collectieve waardeoverdracht fondsen

Artikel 46c. vba-rekenmethodiek

Artikel 46d. Omrekenmethoden en aanwenden vermogen

Artikel 46e. Transitie-effecten

Artikel 46f. Ontheffing bij interne collectieve waardeoverdracht fonds

Paragraaf 9b.6. Financieel overbruggingsplan

Artikel 47. Financieel overbruggingsplan

Paragraaf 9b.7. Aanvullende maatregelen transitieperiode voor pensioenfondsen

Artikel 47a. Opschorting individuele waardeoverdracht

Hoofdstuk 10. Boeteregeling

Artikel 48. Vaststelling hoogte boete

Artikel 49. Recidive

Artikel 50. Draagkracht

Artikel 51. Schade voor derden bij pensioenuitvoerders

Artikel 51a. Indeling naar categorie

Hoofdstuk 11. Overige en slotbepalingen

Artikel 52. Overgangsrecht in verband met artikel 18 en artikel 22 Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet

Artikel 52a. Overgangsrecht in verband met artikel 35a

Artikel 52b. Overgangsrecht artikel 5a, tweede lid

Artikel 52c [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 52d [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 53. Overgangsrecht overdrachtsdatum

Artikel 54. Overgangsrecht opdrachtaanvaarding

Artikel 55. Overgangsrecht nettopensioen

Artikel 56. Overgangsrecht Wet waardeoverdracht klein pensioen

Artikel 57. Overgangsrecht in verband met de Wet toekomst pensioenen

Artikel 58. Wijziging Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004

Artikel 59. Wijziging Besluit bestuursorganen WNo en Wob

Artikel 60. Wijziging Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 61. Wijziging bijlage Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 62. Wijziging Besluit op de huurtoeslag

Artikel 63. Inwerkingtreding

Artikel 64. Citeertitel

Bijlage behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling