Home

Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 juni 2012 nr. IENM/BSK-2012/120140, gedaan in overeenstemming met Onze Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op:

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 september 2012, nr. W14.12.0231/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 27 maart 2014 nr. IenM/BSK-2013/271662, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder genetisch gemodificeerd organisme: organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplanting of natuurlijke recombinatie.

2.

Als genetisch gemodificeerd organisme worden in elk geval aangemerkt organismen die zijn verkregen door middel van technieken als genoemd in bijlage 1.

3.

Als genetisch gemodificeerd organisme worden niet aangemerkt organismen die zijn verkregen door middel van technieken als genoemd in bijlage 2.

Artikel 1.2

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ingeperkt gebruik: elke activiteit waarbij genetisch gemodificeerde organismen worden vervaardigd, in Nederland ingevoerd, toegepast, vervoerd, vernietigd of vermeerderd, dan wel waarbij het betreft het voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of zich ontdoen van genetisch gemodificeerde organismen, indien bij die activiteit inperkingsmaatregelen worden gebruikt.

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Artikel 1.6

Artikel 1.7

Artikel 1.8

Artikel 1.9

Artikel 1.10

Artikel 1.11

Hoofdstuk 2. Ingeperkt gebruik

Titel 2.1. Algemene bepalingen inzake ingeperkt gebruik

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Titel 2.2. Regels op grond van hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer

Afdeling 2.2.1. Risicobeoordeling en toekenning van inperkingsniveaus en van categorieën van fysische inperking

Artikel 2.5
Artikel 2.6
Artikel 2.7
Artikel 2.8
Artikel 2.9
Artikel 2.10
Artikel 2.11
Artikel 2.12
Artikel 2.13
Artikel 2.13a

Afdeling 2.2.2. Inperkingsniveau I en II

§ 2.2.2.1. Algemene bepalingen met betrekking tot inperkingsniveau I en II
Artikel 2.14
§ 2.2.2.2. Nog niet kennisgegeven ingeperkt gebruik op inperkingsniveau I en II
Artikel 2.15
Artikel 2.16
Artikel 2.17
Artikel 2.18
Artikel 2.19
Artikel 2.20
Artikel 2.21
§ 2.2.2.3. Wijziging van reeds kennisgegeven ingeperkt gebruik op inperkingsniveau I en II
Artikel 2.22
Artikel 2.23
Artikel 2.24
Artikel 2.25
Artikel 2.26
§ 2.2.2.4. Onbedoelde veranderingen en nieuwe informatie op inperkingsniveau I en II
Artikel 2.27
Artikel 2.28
Artikel 2.29
Artikel 2.30
Artikel 2.31
§ 2.2.2.5. Periodieke beoordeling met betrekking tot inperkingsniveau I en II
Artikel 2.32
§ 2.2.2.6. Verdere bepalingen met betrekking tot inperkingsniveau I en II
Artikel 2.33
Artikel 2.34

Afdeling 2.2.3. Inperkingsniveau III en IV

§ 2.2.3.1. Algemene bepalingen met betrekking tot inperkingsniveau III en IV
Artikel 2.35
§ 2.2.3.2. Nog niet vergund ingeperkt gebruik op inperkingsniveau III en IV
Artikel 2.36
Artikel 2.37
Artikel 2.38
Artikel 2.39
Artikel 2.40
Artikel 2.41
§ 2.2.3.3. Wijziging van reeds vergund ingeperkt gebruik op inperkingsniveau III en IV
Artikel 2.42
Artikel 2.43
Artikel 2.44
Artikel 2.45
Artikel 2.46
Artikel 2.47
§ 2.2.3.4. Onbedoelde veranderingen en nieuwe informatie op inperkingsniveau III en IV
Artikel 2.48
Artikel 2.49
Artikel 2.50
Artikel 2.51
Artikel 2.52
§ 2.2.3.5. Periodieke beoordeling met betrekking tot inperkingsniveau III en IV
Artikel 2.53
§ 2.2.3.6. Verdere bepalingen met betrekking tot inperkingsniveau III en IV
Artikel 2.54

Titel 2.3. Regels op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Afdeling 2.3.1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.55 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 2.3.2. Bepalingen met betrekking tot de algemene regels voor de milieubelastende activiteit voor zover het gaat om ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen

Artikel 2.56
Artikel 2.57

Hoofdstuk 3. Doelbewuste introductie voor overige doeleinden

Afdeling 3.1. Algemeen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Afdeling 3.2. Standaardprocedure voor verlening, wijziging en intrekking van de vergunning

§ 3.2.1. Milieurisicobeoordeling

Artikel 3.6

§ 3.2.2. Verlening van de vergunning

Artikel 3.7
Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10
Artikel 3.10a
Artikel 3.11

§ 3.2.3. Onbedoelde veranderingen en nieuwe informatie

Artikel 3.12
Artikel 3.13

§ 3.2.4. Melding van een voorgenomen wijziging in de doelbewuste introductie voor overige doeleinden en wijziging van de vergunning op verzoek

Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
Artikel 3.20

§ 3.2.5. Wijziging en intrekking van de vergunning op andere gronden

Artikel 3.21
Artikel 3.22

Afdeling 3.3. Bijzondere procedures voor een vergunning op verzoek

§ 3.3.1. Gedifferentieerde procedure voor het verlenen en wijzigen van een vergunning op verzoek dan wel voor het melden van een wijziging van de doelbewuste introductie

Artikel 3.23

§ 3.3.2. Procedure voor het verlenen op verzoek van een vergunning onder vaste voorschriften

Artikel 3.24
Artikel 3.25
Artikel 3.26
Artikel 3.26a

Afdeling 3.4. Verplichtingen van de houder van de vergunning

Artikel 3.27

Afdeling 3.5. Verdere bepalingen

Artikel 3.28

Hoofdstuk 4. Doelbewuste introductie door het in de handel brengen

Afdeling 4.1. Algemeen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Afdeling 4.2. Verlening van de vergunning

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Artikel 4.9

Artikel 4.9a

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Afdeling 4.3. Verlenging van de vergunning

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Artikel 4.19

Artikel 4.20

Afdeling 4.4. Monitoring en nieuwe informatie

Artikel 4.21

Artikel 4.22

Artikel 4.23

Artikel 4.24

Artikel 4.25

Afdeling 4.5. Wijziging en intrekking van de vergunning op andere gronden

Artikel 4.26

Artikel 4.27

Hoofdstuk 5. Verdere bepalingen omtrent het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen alsmede bepalingen omtrent het gebruik van toegelaten producten

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Afdeling 6.1. Overige verbodsbepalingen met betrekking tot dit besluit

Artikel 6.1

Afdeling 6.2. Verbodsbepalingen en doorwerking bij Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten of aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie of van de Europese Commissie

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 6.6

Artikel 6.7

Afdeling 6.3. Overgangsbepalingen

Artikel 6.8

Artikel 6.9 [Vervallen per 23-12-2020]

Artikel 6.10

Artikel 6.11

Artikel 6.12 [Vervallen per 23-12-2020]

Artikel 6.13 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 6.4. Wijziging van andere besluiten

Artikel 6.14

Artikel 6.15

Artikel 6.16

Artikel 6.17

Afdeling 6.5. Slotbepalingen

Artikel 6.18

Artikel 6.19

Artikel 6.20

Artikel 6.21

Bijlage 1. behorende bij artikel 1.1, tweede lid , van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Bijlage 2. behorende bij artikel 1.1, derde lid , van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Bijlage 3. behorende bij artikel 2.1, eerste lid, onder a , van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Bijlage 4. behorende bij artikel 2.2 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Bijlage 5. behorende bij artikel 2.15, derde lid , en artikel 2.36, tweede lid , van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013