Home

Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Geldig vanaf 24 augustus 2023
Geldig vanaf 24 augustus 2023

Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-08-2023]

Aanhef

De Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

BESLUITEN:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Mkb-onderneming

1.

Voor de toepassing van artikel 4 wordt verstaan onder mkb-onderneming:

een onderneming die op grond van de laatst vastgestelde jaarrekening op het moment van een aanvraag of melding van de eenmalige handeling, aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoet:

  1. 1°.

    een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van minder dan 250;

  2. 2°.

    een balanstotaal van ten hoogste € 43.000.000;

  3. 3°.

    een jaarlijkse netto-omzet van ten hoogste € 50.000.000.

2.

In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van onderdeel A8 emissies in artikel 4, eerste lid, onder een mkb-onderneming verstaan: een uitgevende instelling waarvan op het moment van de aanvraag van de eenmalige toezichthandeling nog geen vastgestelde jaarrekening beschikbaar is, indien de totale tegenwaarde van de onder het prospectus aan te bieden effecten ten hoogste € 25.000.000 bedraagt.

3.

Indien een onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, wordt bij de beoordeling of sprake is van een mkb-onderneming uitgegaan van de vastgestelde geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moeder.

4.

In afwijking van het eerste lid wordt een special purpose entity voor securitisatiedoeleinden als bedoeld in verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L176) niet aangemerkt als mkb-onderneming.

Artikel 3. In rekening brengen vergoedingen

§ 2. Eenmalige handelingen AFM

Artikel 4. Vergoedingen AFM

§ 3. Eenmalige handelingen DNB

Artikel 5. Vergoedingen DNB

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel