Home

Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Geldig vanaf 15 maart 2023
Geldig vanaf 15 maart 2023

Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-03-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 22 oktober 2018, 2018-0000176217, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 8, derde en vijfde lid, en 15, derde tot en met vijfde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2018, nr. W06.18.0335/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 29 maart 2019, 2019-0000034344, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording toezichthouders

§ 2.1. Begroting

Artikel 2. Berekeningswijze doorlopend toezicht

Artikel 3. Begroting DNB

Artikel 4. Nadere regels

§ 2.2. Verantwoording

Artikel 5. Verantwoording DNB

Artikel 6. Toerekenen exploitatiesaldo

Artikel 6a. Maximale hoogte reserve en inzet reserve

Hoofdstuk 3. Vergoeding van de kosten van het doorlopend toezicht

Artikel 7. Vergoeding kosten AFM

Artikel 8. Vergoeding kosten DNB

Artikel 9. Vaststelling jaarlijkse tarieven

Artikel 10. Te gebruiken gegevens

Artikel 11. Verhoudingsgewijze vergoeding

Artikel 12. Fusie

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 13. Overgangsbepaling exploitatiesaldo 2018

Artikel 14. Inwerkingtreding

Artikel 15. Citeertitel

Bijlage 1. Autoriteit Financiële Markten

Bijlage 2. De Nederlandsche Bank