Home

Vreemdelingencirculaire 2000 (A)

Geldig vanaf 1 april 2024
Geldig vanaf 1 april 2024

Vreemdelingencirculaire 2000 (A)

Besluit 5166476/02/IND

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024]

Afkortingenlijst

ABRvS

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

AC

aanmeldcentrum

ACRU

aanvullende Cao Rijk uitzendingen

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

amv

alleenstaande minderjarige vreemdeling

Anw

Algemene nabestaandenwet

AOW

Algemene Ouderdomswet

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AVIM

Afdeling Vreemdelingpolitie, Identificatie en Mensenhandel

awb

Algemene wet bestuursrecht

B&W

college van burgemeester en wethouders

Benelux

België, Nederland, Luxemburg

BIG-register

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BMA

Bureau Medische Advisering

BRP

basisregistratie personen

BuPo

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

BuWav

Besluit uitvoering wet arbeid vreemdelingen 2022

BuZa

(Minister/Ministerie van) Buitenlandse Zaken

bv

besloten vennootschap

BVID

Basisvoorziening Identiteitsvaststelling

BVV

Basisvoorziening vreemdelingensysteem

BW

Burgerlijk Wetboek

BZK

(Minister/Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CIR

Centraal Insolventieregister

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

COVOG

Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag

Crebo

Centraal register beroepsopleidingen

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

cv

commanditaire vennootschap

DBIN

Directie Buitenlandse Investeringen in Nederland

DGPJS

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

DLOS

Dienst Landelijke Operationele Samenwerking

DNA

deoxyribonucleic acid (desoxyribonucleïnezuur)

DT&V

Dienst Terugkeer en Vertrek

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-Groep en CFI

EBV

Elektronisch Berichtenverkeer

EER

Europese Economische Ruimte

EEG

Europese Economische Gemeenschap

EG

Europese Gemeenschap

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EU

Europese Unie

EVRM

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

EZ

(Minister/Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

E&S

Executie en Signalering systeem

Flexwet

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GG&GD

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in de gemeente Utrecht

GVVA

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

HAV

Haags Adoptieverdrag

hbo

hoger beroepsonderwijs

HKS

Herkenningsdienstsysteem

HKBV

Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

HvJ EG

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

IBDP

Internationaal Baccalaureaat Diploma Programma

ICORN

International Cities of Refuge Network

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

IPS

Insurance Passport For Students

IVA regeling

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IVBPR

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

IVRK

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

J&V

(Minister/Ministerie) Justitie en Veiligheid

JDS

Justitieel Documentatie Systeem

jo

juncto/junctis

JustID

Justitiële Informatiedienst

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

KMar

Koninklijke Marechaussee

KNAW

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

KNIL

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

LEC EGG

Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

MSV

Melding Sociale Verzekeringen

MTV

Mobiel Toezicht Veiligheid

MvT

Memorie van toelichting

Mvv

machtiging tot voorlopig verblijf

NARCIS

National Academic Research and Collaborations Information System

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

ngo

non-gouvermentele organisatie

NIP

Nederlands Instituut van Psychologen

NJi

Nederlands Jeugdinstituut

NLA

Nederlandse arbeidsinspectie

NOD

Nederlandse Onderzoek Databank

NSIS

Nationaal Schengen Informatie Systeem

Nuffic

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs

nv

naamloze vennootschap

NvT

Nota van Toelichting

NVVB

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

OCW

(Ministerie/Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

Pb.

Publicatieblad

PIL

Protocol Identificatie en Labeling

PTSS

posttraumatische stressstoornis

Pw

Participatiewet

RANOV

Regeling ter Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet

Rbtv

Register beëdigde tolken en vertalers

REAN

Return and Emigration of Aliens from the Netherlands

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RuWav

Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

Rva

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Rvb

Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

rvc

raad van commissarissen

RvR

Raad voor Rechtsbijstand

RWN

Rijkswet op het Nederlanderschap

SBB

stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SGC

Verordening (EU) nr. 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

SIRENE

Supplementary Information Request at the National Entries

SIS

Schengen Informatiesysteem

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

SUO

Schengen Uitvoeringsovereenkomst

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

(Minister/Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

tbc

tuberculose

tbs

terbeschikkingstelling

TEV

Toegang en Verblijf

Trb.

Tractatenblad

TWV

tewerkstellingsvergunning

UNDP

United Nations Development Programme

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Vb

Vreemdelingenbesluit

vbl

vrijheidsbeperkende locatie

Vc

Vreemdelingencirculaire

VIS

Verificatie Informatie Systeem

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

vo

voortgezet onderwijs

vof

vennootschap onder firma

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOG-NP

VOG natuurlijke personen

VOG-RP

VOG rechtspersonen

VRIS

Vreemdelingen in de Strafrechtketen

VV

Voorschrift Vreemdelingen

Vw

Vreemdelingenwet

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

regeling Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

WBV

Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire

WGA

Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

WHP

Working Holiday Program

WHS

Working Holiday Scheme

WHW

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wi

Wet inburgering

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIN

Wet inburgering nieuwkomers

WML

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

wo

wetenschappelijk onderwijs

Wobka

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

WSF

Wet op de Studiefinanciering

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WvSr

Wetboek van Strafrecht

WvSv

Wetboek van Strafvordering

WW

Werkloosheidswet

ZHP

Zeehavenpolitie

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

[Vervallen per 01-07-2015]

[Vervallen]

A1. Toegang

1. Inleiding

2. Bevoegdheid

3. Handelingen na aantreffen aan de Nederlandse buitengrens bij inreis van een al dan niet gesignaleerde vreemdeling

4. Bewijsmiddelen

4.1. Document voor grensoverschrijding

4.2. Afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grens

4.3. Visum

4.4. Reisdoel

4.5. Middelen van bestaan

4.6. Deponeren retourticket en garantiesom

4.7. Garantstelling door derde

4.8. Aannemelijk maken Nederlanderschap

4.9. Procedure vervallen en inhouding document voor grensoverschrijding

4.10. Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland

4.11. Diplomatieke en consulaire koeriers

4.12. Passagierende zeelieden

4.13. Adoptiekind, adoptiefkind en pleegkind

5. Visa

5.1. Wijzigen van visa

5.2. Kosten van visa

5.3. Terugkeervisa

5.4. Visum voor verblijf van langere duur (mvv) (type D)

6. Vrije termijn

7. Toezicht aan de buitengrens

7.1. Controle

7.2. Toegang onder voorwaarden

7.3. Weigeren van toegang

7.4. Ondersteuning van doorgeleiding via Nederland bij verwijdering door de lucht

8. Bijzondere categorieën

9. Verplichtingen voor vervoerders

A2. Toezicht

1. Inleiding

2. Staande houden

2.1. Staande houden ter vaststelling identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie

2.2. Staandehouding van vreemdelingen met rechtmatig verblijf

2.3. Staande houden in verband met uitvoering artikel 55 Vw

2.4. Overname uit strafrecht

2.5. Overbrengen en ophouden

3. Onderzoek identiteit en verblijfsstatus

4. Rechtsbijstand

5. Verhoor

6. Verlenging en einde ophouding

7. Kennisgeving aan derden

8. Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten

9. Binnentreden

10. Verplichtingen in het kader van toezicht

10.1. Verlenen van medewerking aan identificatie

10.2. Verplichting tot het verstrekken van gegevens

10.3. Meldplicht

10.3.1. Meldplicht in het kader van toelatingsprocedures
10.3.2. Meldplicht in het kader van terugkeer
10.3.3. Onttrekking meldplicht

10.4. Borgsom

10.5. Veiligheidsfouillering

11. Toezicht op bewijsmiddelen

12. Signaleringen

12.1. Inleiding

12.2. Algemeen

12.3. Onderdanen van de lidstaten en diens familieleden

12.4. Handelingen na aantreffen gesignaleerde vreemdeling

12.4.1. Handelingen na aantreffen gesignaleerde vreemdeling aan Nederlandse buitengrens bij inreis
12.4.2. Handelingen na aantreffen vreemdeling aan Nederlandse buitengrens bij uitreis of in het binnenlands toezicht en die door een andere lidstaat is gesignaleerd
12.4.3. Handelingen als een door Nederland gesignaleerde vreemdeling wordt aangetroffen aan de grens op uitreis of in het kader van binnenlands toezicht

12.5. De terugkeerbevestiging bij uitreis en informatie-uitwisseling bij inreis

12.5.1. Hit aan de buitengrens bij uitreis
12.5.2. Hit aan de buitengrens bij inreis

12.6. Invoeren van signaleringen in het SIS of E&S

12.7. Aanvullende informatie voor het invoeren van signaleringen

12.8. Informatievoorziening aan de vreemdeling bij signalering

12.9. Aanvang van signalering

12.10. Signaleringen en verblijfsvergunningen/verblijfsaanvragen

12.10.1. Aanvraag verblijfsvergunning bij IND en signalering door Nederland
12.10.2. Raadpleging door Nederland
12.10.2.1. Aanvraag verblijfsvergunning bij IND en signalering door een andere lidstaat
12.10.2.2. Invoering signalering door IND als sprake is van een verblijfsvergunning in een andere lidstaat
12.10.2.3. Na invoering signalering door IND: constatering verblijfsvergunning in een andere lidstaat
12.10.3. Raadpleging door andere lidstaat bij Nederland
12.10.3.1. Aanvraag verblijfsvergunning bij andere lidstaat en signalering door Nederland
12.10.3.2. Invoering signalering door andere lidstaat als sprake is van een verblijfsvergunning in Nederland
12.10.3.3. Na invoering signalering door andere lidstaat: constatering verblijfsvergunning in Nederland
12.10.4. Raadpleging zonder actieve betrokkenheid van Nederland

12.11. Aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

12.12. Het wissen van signaleringen

12.12.1. Verzoek tot het wissen van een signalering in het SIS
12.12.2. Verzoek tot het wissen van een signalering in het E&S

12.13. Toegang verlenen ondanks signalering

13. Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten

A3. Vertrek en uitzetting

1. Inleiding

1.1. Elementen terugkeerbesluit

2. Zelfstandig vertrek

3. Vertrektermijnen

3.1. Algemeen

3.2. Risico op onttrekking aan het toezicht

3.3. Kennelijk ongegrondheid

3.4. Gevaar openbare orde, openbare veiligheid of nationale veiligheid

3.5. Beoordeling bij een eerste aanvraag om een verblijfsvergunning asiel

3.6. Proportionaliteit

3.7. Verlenging van de vertrektermijn

4. Reisdocumenten

4.1. Aanvragen van een geldig document voor grensoverschrijding

4.2. Contact met de diplomatieke vertegenwoordiging

4.3. Moment van aanvraag

4.4. Gedragslijn als geen geldig document voor grensoverschrijding kan worden verkregen

4.5. Gebruik van een Europees reisdocument

4.6. Het stellen van aantekeningen in geldige documenten voor grensoverschrijding van de vreemdeling

4.7. Het inhouden van bewijsmiddelen

5. Ondersteuning bij vertrek

5.1. Vertrek met behulp van de IOM

5.2. Remigratiebeleid derdelanders uit Oekraïne

5.2.1. Doelgroep
5.2.2. Voorwaarden
5.2.3. Voorzieningen en remigratiebijdrage
5.2.4. Aanvraag en procedure

6. Uitzetting

6.1. De terugkeer van amv’s

6.1.1. Uitstel van vertrek gedurende nader onderzoek naar adequate opvang
6.1.2. Na het opleggen van een terugkeerbesluit aan de AMV

6.2. Vertrek van gezinsleden uit Nederland

6.3. Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht

6.4. Uitzetting tijdens een (lastminute)verblijfsaanvraag

6.5. Verantwoordelijkheid voor maatregelen uitzetting

6.6. Aanlevering van de vreemdeling voor de uitzetting

6.7. Informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzetting

6.8. Hulpmiddelen ten behoeve van uitzetting

6.9. Overdracht in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013

6.10. Bericht van vertrek of ontruiming

6.11. Gedragslijn als uitzetting niet mogelijk is

7. Geen uitzetting om gezondheidsredenen

7.1. Algemeen

7.1.1. Vreemdeling is niet in staat om te reizen
7.1.2. Gezinsleden
7.1.3. Reëel risico op schending van artikel 3 EVRM om medische redenen
7.1.4. Beschikbaarheid van de benodigde zorg
7.1.5. Feitelijke toegankelijkheid tot de medische zorg
7.1.6. Mantelzorg

7.2. De aanvraagprocedure

7.2.1. De schriftelijke aanvraag
7.2.2. Vertrekplicht tijdens aanvraag om uitstel vertrek op grond van artikel 64 Vw
7.2.3. Ambtshalve toets medische aspecten in de asielprocedure
7.2.4. Bewijsmiddelen
7.2.5. Herstel verzuim
7.2.6. Raadplegen BMA

7.3. Verlening uitstel vertrek op grond van artikel 64 Vw

7.3.1. Algemeen
7.3.2. Toepassing van artikel 64 Vw in afwachting van (definitieve) besluitvorming
7.3.2.1. Tijdens beoordeling aanvraag om uitstel vertrek
7.3.2.2. [Vervallen per 01-10-2022]
7.3.2.3. Toepassing van artikel 64 Vw in afwachting van definitieve besluitvorming tijdens de algemene asielprocedure
7.3.2.4. Toepassing van artikel 64 Vw in afwachting van definitieve besluitvorming tijdens verlengde asielprocedure
7.3.2.5. Opvang in afwachting van definitieve besluitvorming op een aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw
7.3.2.6. Procedure bij zwangerschap/ bevalling
7.3.2.7. Procedure bij tbc
7.3.2.8. Procedure bij klinische opname

7.4. Bijzondere procedures

7.4.1. Handelwijze aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw bij een inreisverbod
7.4.2. Handelwijze aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw bij een overdracht op grond van de Verordening (EU) nr.604/2013
7.4.3. Procedure in geval van vreemdelingenbewaring
7.4.4. Verzoek toepassing artikel 64 Vw van een vreemdeling afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie

7.5. Rechtsmiddelen

7.6. Overgangsrecht

8. Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming

9. Verhaal van kosten van uitzetting

10. Vreemdelingen in de strafrechtketen

11. Internationale overeenkomsten over terug- en overname

A4. Het inreisverbod, de ongewenstverklaring en het besluit tot signalering

1. Inleiding

2. Het inreisverbod

2.1. Gronden voor het inreisverbod

2.2. Geen inreisverbod

2.3. Aanvang en duur van het inreisverbod

2.4. Procedurele aspecten

2.4.1. Voorbereiding van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
2.4.2. Bekendmaking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
2.4.3. Opleggen inreisverbod met voornemenprocedure aan de grensdoorlaatpost

2.5. Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod

2.5.1. De vorm van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod
2.5.2. Beoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod
2.5.3. Aanvraag tot opheffing van het inreisverbod bij gevaar nationale veiligheid
2.5.4. Tijdelijke opheffing van het inreisverbod
2.5.5. Ambtshalve opheffing van het inreisverbod
2.5.6. Van rechtswege vervallen

2.6. Rechtsgevolgen van het inreisverbod

3. Ongewenstverklaring

3.1. Gronden voor ongewenstverklaring

3.2. Procedurele aspecten

3.3. Voorbereiding van een besluit tot ongewenstverklaring

3.4. Bekendmaking van het besluit tot ongewenstverklaring

3.5. Rechtsgevolgen ongewenstverklaring

3.6. Opheffing van de ongewenstverklaring

3.6.1. Inleiding
3.6.2. De vorm en inhoud van de aanvraag

3.7. Beoordeling van de aanvraag

3.8. Tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring

3.8.1. Vorm van de aanvraag
3.8.2. Inhoud van de aanvraag
3.8.3. Beoordeling van de aanvraag
3.8.4. Gevaar voor de nationale veiligheid
3.8.5. Voorwaarden aan de tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring
3.8.6. Binnenkomst, toezicht en vertrek
3.8.7. Aanvraag van een internationaal strafhof of tribunaal

3.9. Opheffen ongewenstverklaring bij het aantreffen aan de grens bij uitreis of binnen Nederland

3.10. EU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieleden

4. Het besluit tot signalering

4.1. Algemeen

4.2. Duur besluit tot signalering

4.2.1. Signalering in E&S
4.2.2. Signalering eerst in E&S, daarna in SIS

4.3. Opheffing van het besluit tot signalering

4.4. Tijdelijke opheffing van het besluit tot signalering

4.5. Bekendmaking besluit tot signalering

A5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

1. Inleiding

2. Algemeen

2.1. Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen

2.2. Aanmelding vreemdeling

2.3. Het lichten van vreemdelingen

2.4. Minderjarigen en gezinnen met minderjarigen

3. Vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw

3.1. Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw

3.2. Gezinnen met minderjarigen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen

4. Beschikbaar houden op grond van artikel 55, eerste lid, Vw

5. Vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw

6. Algemene voorwaarden voor bewaring

6.1. Bewaring op grond van artikel 59 Vw

6.2. Bewaring van Dublinclaimanten op grond van artikel 59a Vw

6.3. Bewaring in verband met aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 59b Vw

6.4. Gehoor

6.5. Bijstand van een advocaat

6.6. De vorm waarin de maatregel wordt opgelegd

6.7. Hernieuwde vrijheidsontneming op een andere bewaringsgrond

6.8. De duur

6.9. Voorlopige voorziening

6.10. Tenuitvoerlegging

6.11. Plaatsing in een justitiële inrichting

6.12. Het overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentie

6.13. Tenuitvoerlegging strafrechtelijk vonnis tijdens de vrijheidsontneming

6.14. Beëindiging vrijheidsontneming

7. De behandeling van het beroep

A6. Registratie en identificatie

6.1. Het Protocol Identificatie en Labeling

Model M1 [Vervallen per 01-12-2003]

Model M2-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M2-B [Vervallen per 01-03-2007]

Model M2-C [Vervallen per 01-01-2007]

Model M2-D [Vervallen per 16-07-2006]

Model M2-E [Vervallen per 16-07-2006]

Model M3 [Vervallen per 01-12-2003]

Model M4 [Vervallen per 01-12-2003]

Model M5-A. Aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om omzetting van een enkelvoudig visum in een meervoudig visum

Model M5-B [Vervallen per 16-07-2006]

Model M5-C. Beschikking tot het afwijzen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum dan wel om wijziging van een visum

Model M5-D [Vervallen per 16-07-2006]

Model M5-E [Vervallen per 16-07-2006]

Model M6

Model M7

Model M8. Standaardformulier voor kennisgeving en motivering van annulering of intrekking van een nationaal visum

Model M9. Gereserveerd

Model M10 [Vervallen per 07-04-2007]

Model M11 [Vervallen per 07-04-2007]

Model M12 [Vervallen per 11-09-2003]

Model M13 [Vervallen per 01-04-2013]

Model M14 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M15 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M16 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M17. Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen van derde landen

Model M17A. Formulier voor het weigeren van toegang aan de grens aan onderdanen van derde landen na afhandeling van de asielaanvraag in de grensprocedure

Model M18. Beschikking weigering toegang personen die vallen onder het EU-recht inzake vrij verkeer ( artikel 8.8 of 8.5 Vreemdelingenbesluit 2000 )

Model M18A. Beschikking uitstellen van de toegangsweigering van asielzoekers

Model M19. Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6, eerste lid, of eerste en tweede lid, of derde lid, Vw

Model M19A. Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6, derde lid of artikel 6a Vw aan Dublinclaimanten

Model M20. Kennisgeving toegang onder voorwaarden

Model M21 [Vervallen per 01-03-2006]

Model 21-A. Verklaring ex. art. 6, vijfde lid en onder c Schengengrenscode

Model M22 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M23 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M24-A. Opdracht tot verwijdering of overgave

Model M24-B [Vervallen per 01-01-2007]

Model M25 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M26 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M27 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M28 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M29 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M30. Aanwijzing terugvoerverplichting rederij

Model M31 [Vervallen per 16-11-2006]

Model M32-M34. Gereserveerd

Model M35-A [Vervallen per 01-03-2006]

Model M35-A-1 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M35-B [Vervallen per 01-03-2006]

Model M35-C [Vervallen per 13-04-2004]

Model M35-D [Vervallen per 01-03-2006]

Model M35-E [Vervallen per 01-03-2006]

Model M35-F [Vervallen per 13-04-2004]

Model M35-G [Vervallen per 13-04-2004]

Model M35-H. Aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Model M35-I. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Model M35-J. Verklaring om een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 tevens geldig te verklaren voor een (de) hier te lande geboren kind(eren)

Bijlage M35-J-1 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M35-K [Vervallen per 01-03-2006]

Aanvraagformulier M35-O. Tweede of volgende asielaanvraag

Model M36 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M37 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M38 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M39-A [Vervallen per 01-01-2011]

Model M39-B [Vervallen per 01-01-2007]

Model M39-C [Vervallen per 01-03-2007]

Model M39-D [Vervallen per 01-03-2007]

Model M39-E [Vervallen per 01-03-2007]

Model M39-F [Vervallen per 01-01-2007]

Model M40 [Vervallen per 01-03-2007]

Model M41 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M42 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M43 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M44 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M44-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M45 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M45-A. Bewustverklaring overgangsregeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden

Model M46-A [Vervallen per 01-06-2013]

Model M46-B [Vervallen per 01-06-2013]

Model M46-C [Vervallen per 01-06-2013]

Model M46-D [Vervallen per 01-06-2013]

Model M47 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M47-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M48 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M48-B. Bewust en garantverklaring verblijf bij religieuze en levensbeschouwelijke organisaties

Model M49 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M50 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M51-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M51-B [Vervallen per 13-04-2004]

Model M52. Verzoek aan de vreemdeling om in persoon te verschijnen

Model M53. Verklaring tot intrekking van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning

Model M54. Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Model M55. Kennisgeving bedenktijd/aangifte/verlenen medewerking aan strafproces mensenhandel en beroep op regeling B8/3 Vreemdelingencirculaire 2000

Model M55-A [Vervallen per 01-04-2012]

Model M56. Voorblad aanvraag verblijfsvergunning door een in bewaring gestelde vreemdeling

Model M57 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M58 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M59 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M60 [Vervallen per 13-04-2004]

Model M61 [Vervallen per 13-04-2004]

Model M62 [Vervallen per 13-04-2004]

Model M63. Voorstel intrekking verblijfsvergunning en/ of ongewenstverklaring en/of uitvaardiging inreisverbod

Model M64 [Vervallen per 13-04-2004]

Model M65-A [Vervallen per 13-04-2004]

Model M65-B [Vervallen per 13-04-2004]

Model M65-C [Vervallen per 13-04-2004]

Model M66 [Vervallen per 13-04-2004]

Model M67 [Vervallen per 04-08-2010]

Model M68 [Vervallen per 13-04-2004]

Model M69-M74. Gereserveerd

Model M75-A [Vervallen per 01-03-2006]

Model M75-B [Vervallen per 01-03-2006]

Model M75-C [Vervallen per 01-03-2006]

Model M75-D [Vervallen per 01-03-2006]

Model M75-E [Vervallen per 01-03-2006]

Model M75-F [Vervallen per 01-03-2006]

Model M75-G [Vervallen per 01-03-2006]

Model M76. Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van een verblijfsdocument

Model M77-A [Vervallen per 01-03-2006]

Model M77-B [Vervallen per 01-03-2006]

Model M77-C [Vervallen per 01-03-2006]

Model M77-D [Vervallen per 01-03-2006]

Model M78-A [Vervallen per 01-03-2006]

Model M78-B [Vervallen per 13-04-2004]

Model M79 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M80. Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Model M81. Geprivilegieerdendocument

Model M81-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M82 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M83 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M84-M89. Gereserveerd

Model M90. Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen

Model M90-A. Vordering van de vreemdeling om in persoon te verschijnen en medewerking te verlenen aan een interview met een diplomatieke vertegenwoordiging

Model M91 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M92 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M93 [Vervallen per 01-01-2022]

Model M94-A [Vervallen per 16-07-2006]

Model M94-B [Vervallen per 16-07-2006]

Model M95-M99. Gereserveerd

Model M100 [Vervallen per 01-01-2022]

Model M100-A. Bericht van ontruiming

Model M101. Ontvangstbewijs voor het tijdelijk in bewaring nemen van reis- en/ of identiteitspapieren

Model M102 [Vervallen per 01-10-2017]

Model M102-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M103-M104

Model M105. Proces-verbaal staandehouding/overbrenging/overdracht als bedoeld in artikel 50 dan wel artikel 50a van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw)

M015A [Vervallen per 01-04-2018]

M015B [Vervallen per 01-04-2018]

Model M105-A. Proces-verbaal ophouding en onderzoek als bedoeld in artikel 50 , dan wel artikel 50a, Vw

Model M105-B. Proces-verbaal van staandehouding als bedoeld in artikel 55 Vreemdelingenwet 2000 (Vw)

M105C [Vervallen per 01-04-2018]

Model M105-D. Proces-verbaal staandehouding / overbrenging

Model M105-E. Beschikking verlenging ophouding, artikel 50, vierde lid, Vw

Model M106-M108

Model M106a. Bevel ingevolge artikel 62a, 3e lid, Vw ; Bevel zich onmiddellijk te begeven naar

Model M106b. Proces-verbaal van gehoor zich onmiddellijk te begeven naar lidstaat van verblijf ( artikel 62a Vw )

M106-C. Intrekking van het bevel zich onmiddellijk te begeven naar lidstaat van verblijf

Model M107-A. Kennisgeving als bedoeld in artikel 62a Vw , al of niet gepaard met een inreisverbod als bedoeld in artikel 66a, eerste of tweede lid, Vw

Model M107-B. Inreisverbod als bedoeld in artikel 66a, eerste en tweede lid, Vw

M107-C. Intrekking Terugkeerbesluit en/of opheffing Inreisverbod

M107-D. Kennisgeving als vervolg op en ter aanvulling van een eerder genomen terugkeerbesluit als bedoeld in artikel 62a Vw

Model M108-A. Maatregel ex artikel 56 Vw

M108-B. Proces-verbaal van gehoor bij de maatregel ex artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw)

M109. Maatregel van bewaring als bedoeld in artikel 59 Vw

M109a. Maatregel van bewaring als bedoeld in artikel 59a Vw

M109b. Maatregel van bewaring als bedoeld in artikel 59b Vw

Model M109c. Maatregel van bewaring als bedoeld in artikel 59, tweede lid, Vw

Model M110. Proces-verbaal van gehoor ( artikel 59 . 59a of 59b , 62a of 66a Vreemdelingenwet 2000 juncto artikel 5.2 Vreemdelingenbesluit 2000 )

Model M110-A [Vervallen per 20-07-2015]

Model M110-B [Vervallen per 20-07-2015]

Model M111-A [Vervallen per 01-01-2016]

Model M111-B [Vervallen per 25-11-2005]

Model M112 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M113. Opheffing van een aanwijzing/ maatregel als bedoeld in artikel 6 / 50 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 59a of 59b Vreemdelingenwet 2000

Model M114. Verzoek om ontslag uit een justitiële inrichting

Model M115. Lichtingsverzoek

Model M116 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M117-A. Aanwijzing ingevolge artikel 55 en/of meldplicht ingevolge artikel 54 Vw

Model M117-B [Vervallen per 16-07-2006]

Model M117-C. Aanwijzing ingevolge artikel 55 Vw

Model M117-D. Aanwijzing op grond van artikel 55 Vw (regulier)

Model M117-E. Aanwijzing ingevolge artikel 55 Vw

Model M118 [Vervallen per 01-10-2014]

Model M119. Dossier vreemdelingenbewaring

Model M120. (Voortgangs) Gegevens met betrekking tot uitzetting

Model M122. Mededeling toepassing artikel 50, derde lid , dan wel artikel 50a, eerste lid, Vreemdelingenwet

Model M122-A. Mededeling mogelijke toepassing artikel 6, eerste, tweede en/of zesde lid of artikel 6A van de Vreemdelingenwet

Model M123-M129. Gereserveerd

Model M130 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M131-A [Vervallen per 01-01-2007]

Model M131-B [Vervallen per 01-01-2007]

Model M132 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M133-A [Vervallen per 01-03-2006]

Model M133-B [Vervallen per 01-03-2006]

Model M133-C [Vervallen per 01-03-2006]

Model M133-D [Vervallen per 01-03-2006]

Model M134 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M135 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M136 [Vervallen per 16-07-2006]

Model M137-A [Vervallen per 16-07-2006]

Model M137-B [Vervallen per 16-07-2006]

Model M138 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M139 [Vervallen per 01-01-2007]

Model M140 [Vervallen per 01-03-2006]

Model M141 [Vervallen per 01-01-2007]