Home

Boetebeleidsregel ACM 2014

Geldig vanaf 9 november 2023
Geldig vanaf 9 november 2023

Boetebeleidsregel ACM 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-11-2023]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  • basisboete: het bedrag dat de basis vormt voor het bepalen van de hoogte van een op te leggen bestuurlijke boete, vastgesteld op grond van:

    1. een percentage van de betrokken omzet, of

    2. een binnen de bandbreedte van de aan een overtreding gekoppelde boetecategorie vastgesteld bedrag;

  • betrokken omzet: in alle gevallen de omzet in het laatste volledige kalenderjaar waarin de desbetreffende overtreding is begaan, dan wel het kalenderjaar waarin het grootste deel van de overtreding heeft plaatsgevonden indien de overtreding in meerdere kalenderjaren heeft plaatsgevonden, vermenigvuldigd met een factor van 1/12 per maand dat de overtreding geduurd heeft, waarbij een periode korter dan een maand wordt afgerond op een hele maand naar boven;

  • jaaromzet: omzet van de overtreder als bedoeld in artikel 12o van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  • VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

2.

Indien een overtreding korter dan een jaar heeft geduurd, wordt voor het bepalen van de betrokken omzet de totale periode dat de overtreding heeft geduurd in ogenschouw genomen.

Artikel 1.2

1.

De betrokken omzet wordt afgerond op een veelvoud van € 1.000.

2.

De vastgestelde bestuurlijke boete wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500.

Hoofdstuk 2. Consumenten, energie, mededinging, post en telecommunicatie

§ 2.1. Algemeen

Artikel 2.1

Artikel 2.2

§ 2.2. Specifieke overtredingen met als basisboete een percentage van de betrokken omzet

Artikel 2.3

Artikel 2.4

§ 2.3. Overige overtredingen met als basisboete een promillage van de totale jaaromzet

Artikel 2.5

Artikel 2.6

§ 2.4. Het opleggen van bestuurlijke boetes aan natuurlijke personen

Artikel 2.7

§ 2.5. Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Artikel 2.11

§ 2.6. De vaststelling van de bestuurlijke boete in uitzonderlijke omstandigheden

Artikel 2.12

Hoofdstuk 3. Aanbesteden

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Bijlage behorende bij artikel 2.5, tweede lid , van de Boetebeleidsregel ACM 2014