Aflevering 4

Gepubliceerd op 30 mei 2023

WetgevingsoverzichtBijgewerkt op: 28-03-2024

FRP 2023/351 - Sign. - Antwoorden op Kamervragen over de Vragenlijst Wwft & SW voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 11 april 2023 heeft de minister van Financiën de antwoorden op Kamervragen over de Vragenlijst Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) & SW (Sanctiewet) voor beleggingsondernemingen van de AFM en over de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB naar de Tweede Kamer gestuurd.

FRP 2023/352 - Sign. - Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 27-28 april 2023

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 14 april 2023 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de geannoteerde agenda aangeboden van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2023 in Stockholm. Als bijlagen bij de agenda zijn drie Presidency Issues Notes gevoegd (1, 2, 3) die door het Zweedse voorzitterschap zijn opgesteld voor verschillende agendaonderwerpen van de informele Ecofinraad.

FRP 2023/361 - Sign. - Kansen en risico’s van digitalisering verzekeringsmarkt de komende tien jaar

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 11 april 2023 heeft de AFM een verkennend paper gepubliceerd over de toekomst van verzekeren en toezicht in de toekomende tien jaar, in het bijzonder met betrekking tot de kansen en risico’s van de digitalisering van de verzekeringsmarkt. Digitalisering zal volgens de AFM het komende decennium een grote invloed hebben op de verzekeringsmarkt. Met de gegevens van consumenten zal het mogelijk zijn om verzekeringen meer op maat te maken. Dat biedt kansen maar leidt ook tot risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van de solidariteit. Vanuit Europa wordt met regelgeving geprobeerd om de technologische ontwikkelingen in goede banen te leiden. De regelgeving kent nieuwe verplichtingen, maar opent ook nieuwe mogelijkheden.

FRP 2023/362 - Sign. - Private-equity-investeringen in accountancysector; houd oog voor het risico

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 17 april 2023 heeft de AFM in een sectorbericht gemeld dat private-equitypartijen sinds kort ook investeren in accountantsorganisaties. Dit brengt volgens de AFM een aantal risico’s met zich mee. Hun commerciële belangen kunnen de duurzame borging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de weg staan. Daarom volgt de AFM deze ontwikkeling nauwlettend. De AFM verwacht van accountantsorganisaties die een dergelijke samenwerking overwegen, dat zij goed nadenken over de risico’s hiervan op korte en lange termijn.

FRP 2023/364 - Sign. - AFM vraagt beleggingsinstellingen om aandacht voor transactiemonitoring

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 21 april 2023 heeft de AFM beheerders van beleggingsinstellingen gevraagd om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

FRP 2023/365 - Sign. - Publicatie Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 14 april 2023 heeft DNB gemeld dat de Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars op 27 maart is vastgesteld en op 5 april is gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze beleidsregel beoogt DNB de aspecten te verduidelijken die DNB bij de afwikkelbaarheidsbeoordeling van verzekeraars en groepen in aanmerking neemt. De bedoeling daarvan is verzekeraars en groepen te ondersteunen bij het voldoen aan de afwikkelbaarheidsverplichting die voortvloeit uit art. 3A:82 Wft.

FRP 2023/367 - Sign. - Overgangsregeling IFR kapitaalvereiste

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 18 april 2023 heeft DNB gemeld dat ondernemingen die vóór de inwerkingtreding van de Investment Firm Regulation (IFR) over een vergunning als beleggingsonderneming beschikten, in sommige gevallen gebruik kunnen maken van de overgangsbepalingen. DNB roept de betreffende ondernemingen op om de overgangsregelingen op een juiste manier toe te passen.

FRP 2023/368 - Sign. - DNB: fouten in liquiditeitsrapportage

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 18 april 2023 heeft DNB geconstateerd dat de liquiditeitsrapportage (dit betreft tabblad I09.01 van de IFR-rapportage) in veel gevallen rapportagefouten bevat. DNB verwijst in dit kader ook naar art. 10 tot en met 13 en 15 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. DNB verzoekt om rekening te houden met deze regelgeving bij het invullen van de liquiditeitsrapportage. DNB houdt toezicht op de naleving van de liquiditeitseisen en heeft de bevoegdheid om tegen liquiditeitstekorten (handhavend) op te treden.

FRP 2023/369 - Sign. - Terugkoppeling voor pensioenfondsen over besluitvorming verruimde toeslagverlening

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 21 april 2023 heeft DNB de bevindingen bekend gemaakt van de beoordeling die DNB heeft uitgevoerd naar het besluitvormingsproces van een aantal pensioenfondsen dat een toeslagbesluit heeft genomen onder toepassing van de toeslag-AMvB. Deze AMvB gaf pensioenfondsen de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken van de wettelijke regels voor houdbare toeslagverlening. DNB heeft bij de pensioenfondsen betrokken in het onderzoek geen tekortkomingen ten opzichte van een aantal onderzochte eisen uit de toeslag-AMvB geconstateerd.

FRP 2023/370 - Sign. - Indiening invaarbesluit bij DNB

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 24 april 2023 heeft DNB pensioenfondsen erop gewezen dat invaarbesluiten (waarbij een interne collectieve waardeoverdracht als bedoeld in het voorgestelde art. 150m van de Pensioenwet plaatsvindt) ingediend moeten worden bij DNB. Een invaarbesluit kan door DNB in behandeling worden genomen als de aanmelding alle relevante informatie bevat. Om fondsen handvatten te bieden om een complete melding in te kunnen dienen, zal DNB een toelichting bij het formulier publiceren en een invaarsjabloon ontwikkelen dat onderdeel zal uitmaken van het meldingsformulier.

FRP 2023/371 - Sign. - Publicatie rapportage-set overbruggingsplan

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 28 april 2023 heeft DNB de rapportage-set gepubliceerd voor pensioenfondsen die zullen invaren (waarbij een interne collectieve waardeoverdracht als bedoeld in het voorgestelde art. 150m van de Pensioenwet plaatsvindt). Deze pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om dit jaar een overbruggingsplan bij DNB in te dienen. Pensioenfondsen kunnen de rapportage-set tussen 1 juli en 1 september 2023 bij DNB indienen, mits de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking treedt.

FRP 2023/373 - Sign. - Eumedion: beleggers moeten beter worden beschermd in Europese Listing Act-pakket

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 27 maart 2023 heeft Eumedion haar reactie gepubliceerd op de voorstellen van de Europese Commissie om de Europese openbare kapitaalmarkten aantrekkelijker te maken voor met name kleine en middelgrote ondernemingen. Eumedion steunt de voorstellen in algemene zin. Wel vindt Eumedion dat deze voorstellen niet ten koste moeten gaan van beleggersbescherming.

FRP 2023/375 - Sign. - Pensioenfederatie verzet zich tegen gedwongen winkelnering centrale clearing

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 12 april 2023 heeft de Pensioenfederatie haar position paper gepubliceerd naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de Europese wetgeving voor de centrale clearing van derivaten te herzien. De Pensioenfederatie heeft begrip voor het vereiste dat pensioenfondsen en andere marktpartijen in staat moeten zijn bij een EU centrale tegenpartij (CCP) te kunnen clearen. De Europese Commissie wil echter ook dat ESMA gaat definiëren welk minimum percentage van de transacties verplicht bij de EU CCP gecleard moet worden. Dit leidt tot een gedwongen winkelnering, waarbij pensioenfondsen niet meer kunnen kiezen voor de beste marktvoorwaarden. Als pensioenfondsen worden verplicht tot het afsluiten van derivaten met een minder aantrekkelijke swaprente, dan kan dit leiden tot slechtere beleggingsresultaten. De wetgeving zou daarom geen minimum percentage moeten opleggen.

FRP 2023/376 - Sign. - Pensioenfederatie: geef beleggers een rol in Europese wetgeving over duurzaamheid due diligence

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 21 april 2023 heeft de Pensioenfederatie een brief gestuurd naar leden van de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement om steun te betuigen aan een amendement dat beleggers een rol geeft in de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Het CSDDD-voorstel beoogt bedrijven te verplichten om duurzaamheids-due diligence uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen.

FRP 2023/377 - Sign. - NBA publiceert whitepaper over CSRD-vereisten

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
Op 14 april 2023 heeft de NBA een whitepaper gepubliceerd over de impact van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op grote ondernemingen en hoe hierop tijdig voor te sorteren. Ook voor mkb-bedrijven en organisaties in de publieke sector bevat de publicatie belangrijke handvatten, waaronder een concreet stappenplan.

FRP 2023/380 - Sign. - Sustainable investment – EU environmental taxonomy

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 5 April 2023 the European Commission launched a feedback period for an initiative for a new set of EU taxonomy criteria for economic activities that contribute substantially to one or more of the following environmental objectives: (i) sustainable use and protection of water and marine resources; (ii) transition to a circular economy; (iii) pollution prevention and control; (iv) protection and restoration of biodiversity and ecosystems. The Commission is also proposing targeted amendments to the Taxonomy Climate Delegated Act and to the Taxonomy Disclosures Delegated Act. The feedback period runs until 3 May 2023.

FRP 2023/381 - Sign. - Sustainable Finance: Commission adopts clarifications regarding disclosure rules on sustainable investments

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 14 April 2023 the European Commission published responses to questions raised by the ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) on the Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR). The aim of these Q&As is to help financial market participants apply the Regulation, especially in the context of the requirements of the regulatory technical standards in place since January 2023. These Q&As also contribute to clarifying the interaction between the SFDR and the different pieces of the sustainable finance framework.

FRP 2023/382 - Sign. - Banking Union: Commission proposes reform of bank crisis management and deposit insurance framework

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 18 April 2023 the European Commission adopted a proposal to adjust and further strengthen the EU’s existing bank crisis management and deposit insurance (CMDI) framework, with a focus on medium-sized and smaller banks. The proposal will enable authorities to organise the orderly market exit for a failing bank of any size and business model, with a broad range of tools. In particular, it will facilitate the use of industry-funded safety nets to shield depositors in banking crises, such as by transferring them from an ailing bank to a healthy one. Such use of safety nets must only be a complement to the banks' internal loss absorption capacity, which remains the first line of defence.

FRP 2023/387 - Sign. - Capital Markets Union: EU renews commitment to integration and development of capital markets

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 28 April 2023 the European Commission published a statement about the EU’s commitment to integration and development of the Capital Markets Union. Building on the commitment by EU leaders in March, several EU Finance Ministers pledged to finalise work on the legislative proposals in this area before the European Parliament elections in 2024, allowing for decisive and concrete progress on a fully-fledged Capital Markets Union.

FRP 2023/389 - Sign. - SME access to capital: Council adopts negotiating mandate on multiple-vote share structures

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 19 April 2023 the European Council adopted its position on the proposed Directive on multiple-vote share structures. The directive aims at encouraging owners of small- and medium-sized companies to list their shares for the first time on SME growth markets using multiple-vote share structures. This way they can retain sufficient control of their company after listing, while protecting the rights of shareholders through safeguards.

FRP 2023/391 - Sign. - ESAs call for vigilance in the face of mounting financial risks

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 25 April 2023 the ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) issued their Spring 2023 Joint Committee Report on risks and vulnerabilities in the EU financial system. While noting that EU financial markets remained broadly stable despite the challenging macro environment and recent market pressure in the banking sector, the ESAs are calling on national supervisors, financial institutions and market participants to remain vigilant in the face of mounting risks.

FRP 2023/392 - Sign. - EBA consults on approach to the resubmission of historical data under the EBA reporting framework

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 18 April 2023 EBA launched a public consultation and published a consultation paper on the draft Guidelines on resubmission of historical data under the EBA reporting framework. The objective of the draft guidelines is to provide a common approach to the resubmission by the financial institutions of historical data to the competent and resolution authorities in case there are errors, inaccuracies or other changes in the data reported in accordance with the supervisory and resolution reporting framework developed by the EBA. The consultation runs until 31 July 2023.

FRP 2023/393 - Sign. - EBA consults on guidance to assess knowledge and experience of the management or administrative organ of a credit servicer

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 19 April 2023 EBA launched a public consultation and published a consultation paper on its draft Guidelines on the assessment of adequate knowledge and experience of the management or administrative organ of credit servicers, as a whole, under the Non-Performing Loans Directive. The Guidelines aim at ensuring that the organs are suitable to conduct the business of the credit servicer in a competent and responsible manner. The consultation runs until 19 July 2023.

FRP 2023/394 - Sign. - EBA consults on the draft Guidelines on the STS criteria for on-balance-sheet securitisations

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 21 April 2023 EBA launched a public consultation and published a consultation paper on its draft Guidelines on the criteria related to simplicity, standardisation and transparency and additional specific criteria for on-balance-sheet securitisations (so-called STS criteria). These Guidelines will ensure a harmonised interpretation of these STS criteria, in alignment with the EBA Guidelines for traditional securitisations. The consultation runs until 7 July 2023.

FRP 2023/395 - Sign. - EBA identifies fraud in retail payments and over indebtedness as key issues affecting consumers

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 24 April 2023 EBA ​published the 8th edition of its Consumer Trends Report for 2022/23, which summarises trends observed for the products and services under EBA’s consumer protection mandate. The Report has also identified two issues facing consumers in the EU: fraud in retail payments and over-indebtedness and arrears. These issues will shape EBA’s consumer protection priorities over the next two years.

FRP 2023/396 - Sign. - EBA consults on guidance on benchmarking of diversity practices

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 24 April 2023 EBA launched a public consultation and published a consultation paper on Guidelines on the benchmarking of diversity practices including diversity policies and gender pay gap under the Capital Requirements Directive (CRD) and the Investment Firms Directive (IFD). EBA has been collecting data on diversity since 2015 based on information requests. The issuance of these Guidelines will lead to a higher level of transparency regarding EBA’s work on the topic of diversity and gender equality and will help improve the quality of the collected data as well as the awareness of all stakeholders on these topics. The consultation runs until 24 July 2023.

FRP 2023/397 - Sign. - EBA publishes final draft RTS on the determination of the exposure value of synthetic excess spread in synthetic securitisations

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 25 April 2023 EBA published its final draft Regulatory Technical Standards (RTS) specifying the determination by originator institutions of the exposure value of synthetic excess spread (SES). These draft RTS clarify the calculation of the components that should be included in this exposure value taking into account the relevant losses expected to be covered by SES.

FRP 2023/398 - Sign. - EBA updates on the definition of a large decline of net interest income in relation to the interest rate risk in the banking book

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 26 April 2023 EBA published an Opinion in response to the EU Commission’s amendments relating to the draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the supervisory outlier tests (SOT) specifying technical aspects of the revised framework on interest rate risks for banking book (IRRBB) positions. EBA confirms its close scrutiny on the implementation of the IRRBB regulatory products and more generally on the impact of the evolving interest rates on the management of IRRBB by EU institutions and on other related prudential aspects.

FRP 2023/400 - Sign. - EBA publishes report on convergence of supervisory practices in 2022

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 4 May 2023 EBA published its annual Report on convergence of supervisory practices for 2022. The common supervisory impetus across the EU met its goal for most of the supervisory priorities set in the EBA European Supervisory Examination Programme for 2022 (ESEP), although competent authorities are still in the process of building up their capacity to review the risks associated with the digital transformation and environmental, social and corporate governance (ESG). Competent authorities also showed ability to react to macro events that affected the financial situation of institutions under their supervision, though timely information exchange and cooperation should be enhanced. Lastly, supervisors consciously applied proportionality in their supervisory practices.

FRP 2023/401 - Sign. - ESMA finds data quality significantly improves under new monitoring approach

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 19 April 2023 ESMA published the third edition of its Data Quality Report under the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) and the Securitised Financing Transactions Regulation (SFTR) reporting regimes. The report highlights the increased use of transaction data by EU financial regulatory authorities in their day-to-day supervision and identifies significant quality improvements following a new approach to data monitoring. In addition, it sets out how ESMA, together with the National Competent Authorities (NCAs), the European Central Bank (ECB) and the European Systemic Risk Board (ESRB), has incorporated key insights from its data monitoring in several internal workstreams.

FRP 2023/404 - Sign. - ECB and SRB welcome European Commission’s legislative proposals for bank crisis management and deposit insurance framework

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 18 April 2023 the ECB announced that both the ECB and the SRB welcome the European Commission’s proposed legislative changes to the European bank crisis management and deposit insurance framework. The ECB and the SRB took part in the consultation process that led to the European Commission’s proposals and published related documents, such as the ECB contribution and the SRB contribution. Both institutions stand ready to provide technical input to further enhance the Commission’s proposals and ensure that the overall framework is consistent and workable.

FRP 2023/405 - Sign. - ECB: banks must continue improving climate risk disclosures as new EU rules take effect

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 21 April 2023 the ECB published its third assessment report of the progress European banks have made in disclosing climate and environmental risks. Although banks have in the past year increased the information they publish, the quality of their disclosures is still too low to meet upcoming supervisory standards. The largest European banks generally have better disclosures than their non-EU based counterparts, but they nonetheless fail to fully meet ECB expectations. European banks must prepare to comply with tighter EU rules on disclosures of climate and environmental risks that take effect this year. The implementing technical standards (ITS) on Pillar 3 disclosures, a set of reporting standards on environmental, social and governance risks issued by the European Banking Authority (EBA), will apply to most significant banks in the euro area. Eligible banks have to make their first disclosures under the new rules by the end of June 2023.

FRP 2023/406 - Sign. - ECB and EIOPA call for increased uptake of climate catastrophe insurance

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 24 April 2023 the ECB and EIOPA published a joint discussion paper on how to better insure households and businesses in the European Union against climate-related natural catastrophes such as floods or wildfires. The policy options set out in the paper are aimed at boosting the uptake and efficiency of climate catastrophe insurance while creating incentives to adapt to and reduce climate risks.

FRP 2023/408 - Sign. - Eurosystem to explore new technologies for wholesale central bank money settlement

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-05-2023
On 28 April 2023 the ECB announced that the Eurosystem is to look into how wholesale financial transactions recorded on DLT platforms could be settled in central bank money. The purpose of this initiative is to (i) consolidate and further develop the ongoing work of Eurosystem central banks in this area, and (ii) gain insight into how different solutions could facilitate interaction between TARGET services and DLT platforms.

FRP 2023/429 - Art. - Reactie op artikel ‘Kwalificatie van aandelen in beloningen aan werknemers van financiële ondernemingen’

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-06-2023 geschreven door mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken
Allereerst wil ik de auteurs bedanken voor het aansnijden van dit complexe onderwerp. Bij mijn weten is dit het eerste artikel waarin de wet- en regelgeving ten aanzien van de beloningstechnische aspecten van werknemersaandelen in de financiële sector samengepakt wordt weergegeven. Dit maakt mijns inziens enkele aanvullingen op het artikel nuttig.

FRP 2023/430 - Art. - Naschrift

Aflevering 4, gepubliceerd op 30-06-2023 geschreven door M.J.J.W. Pieters en mr. C.H. Koolstra
Wij zijn verheugd te vernemen dat wij een artikel hebben geschreven over een onderwerp dat belangstelling wekt en zelfs een tegenreactie heeft uitgelokt. In de reactie zien wij geen tegenstrijdigheden met ons artikel.