Aflevering 5

Gepubliceerd op 20 juli 2023

FRP 2023, afl. 5 - Art. - Voorwoord

Aflevering 5, gepubliceerd op 07-08-2023
Ter bevordering van de stabiliteit en transparantie van het financiële systeem worden effecten en derivatentransacties steeds vaker centraal afgewikkeld. De Centrale Tegenpartij (Central counterparty, CCP) plaatst zich daarbij tussen koper en verkoper en neemt hun verplichtingen over om de tegenpartijrisico’s voor deze partijen te verminderen. De CCP vraagt hiervoor zekerheden in de vorm van onderpand.

FRP 2023/440 - Sign. - Kamerbrief stand van zaken wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 7 juni 2023 heeft de Minister van Financiën mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer met een Kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van de beantwoording van de vragen van Tweede Kamer over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. De Minister geeft aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens om een nadere toelichting is verzocht en de beantwoording daarom niet in de gebruikelijke termijn kan worden gedaan.

FRP 2023/450 - Sign. - Beleggingsondernemingen krijgen periodiek uitvragen over beloningen 

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 22 mei 2023 heeft de AFM gemeld dat beleggingsondernemingen die onder haar toezicht staan vanaf juni 2023 periodiek één of meerdere uitvragen zullen krijgen over diverse aspecten van beloningen. Dit volgt uit de Investment Firm Directive (IFD) en Investment Firm Regulation (IFR). Met de informatie over beloningen zal European Banking Authority (EBA) deze informatie op Europees niveau vergelijken.

FRP 2023/451 - Sign. - Wijziging definitie van kredietvergoeding per 1 juli 2023

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 23 mei 2023 heeft de AFM gemeld dat de definitie van kredietvergoeding in Caribisch Nederland wordt gewijzigd. Volgens de nieuwe definitie worden alle kosten die in verband met het krediet in rekening worden gebracht onderdeel van de kredietvergoeding. Consumenten krijgen hierdoor beter inzicht in de werkelijke kosten van krediet. Per 1 juli 2023 moeten alle aanbieders van krediet de nieuwe definitie van kredietvergoeding toepassen. Dat betekent dat zij vanaf dat moment alle (verplichte) kosten die horen bij het krediet in de berekening van de totale kredietvergoeding moeten meenemen. Ook zijn aanbieders verplicht om voor en na het sluiten van de kredietovereenkomst duidelijk te communiceren over de kosten van het krediet.

FRP 2023/452 - Sign. - Handvatten voor beleggingsondernemingen voor melden incidenten

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 25 mei 2023 heeft de AFM het rapport ‘Melden van incidenten’ gepubliceerd, waarin de uitkomsten staan van een onderzoek naar melding van incidenten door beleggingsondernemingen, alsmede best practices voor het melden van incidenten. Aanleiding voor het onderzoek was het relatief geringe aantal meldingen dat door beleggingsondernemingen werd gedaan bij de AFM.

FRP 2023/453 - Sign. - Interpretatie AFM over retentievergoedingen

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 31 mei 2023 heeft de AFM bekend gemaakt zich aan te sluiten bij de interpretatie van De Nederlandsche Bank (DNB) over de wetgeving rond retentievergoedingen. Een retentievergoeding is een vorm van variabele beloning voor behoud van een medewerker bij een onderneming. In december 2022 maakte DNB bekend in welke situaties er goedkeuring van de toezichthouder nodig is. Daarnaast is er sinds januari een meldplicht gekomen voor gevallen waarin wordt afgeweken van het bonusplafond.

FRP 2023/455 - Sign. - Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 6 juni 2023 heeft de AFM de resultaten gepubliceerd van een verkennend onderzoek naar twaalf risicopreferentieonderzoeken (RPO’s). Na de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is het voor pensioenuitvoerders verplicht om bij de vaststelling van de risicohouding van een premieregeling gebruik te maken van de uitkomsten van een risicopreferentieonderzoek. De AFM constateert dat pensioenuitvoerders op serieuze wijze invulling geven aan de nieuwe norm voor RPO’s. Tegelijkertijd constateert de AFM dat op onderdelen ruimte is voor verbetering. Aan de hand van concrete voorbeelden maakt de AFM duidelijk hoe haar interpretatie is van de norm, en hoe die in de praktijk kan worden gebracht.

FRP 2023/456 - Sign. - Scherpere houding accountants nodig bij frauderisicoanalyse

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 8 juni 2023 heeft de AFM de uitkomsten van een onderzoek naar frauderisicoanalyse door accountants gepubliceerd. De AFM ziet dat de stappen die nodig zijn om te komen tot een goede inschatting van de frauderisico’s wel worden doorlopen, maar dat dit vaak te oppervlakkig gebeurt. Ook wordt regelmatig beredeneerd waarom frauderisico’s er niet zijn, in plaats van dat goed wordt bekeken hoe frauderisico’s zich wel kunnen voordoen.

FRP 2023/457 - Sign. - Wetgevingsbrief 2023

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 8 juni 2023 heeft de AFM haar jaarlijkse wetgevingsbrief gepubliceerd met daarin wetgevingswensen van de AFM. Om het toezicht adequaat te kunnen uitoefenen in een veranderende samenleving en financiële sector, vraagt de AFM om enkele aanpassingen in de Nederlandse wetgeving.

FRP 2023/460 - Sign. - AFM publiceert resultaten onderzoek ‘closedbook’ portefeuilles individuele levensverzekeringen

Aflevering 5, gepubliceerd op 21-07-2023
Op 20 juni 2023 heeft de AFM de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar dienstverlening, uitbesteding en informatieverstrekking bij ‘closedbook levensverzekeringen’. De dienstverlening en informatieverstrekking aan klanten van dit type levensverzekering lijkt volgens de AFM op dit moment adequaat te gebeuren. In de relatie tussen verzekeraars en gevolmachtigd agenten ziet de AFM ruimte voor verbetering.

FRP 2023/462 - Sign. - DNB: accountantsverklaring jaarrekening betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen voldoende

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 11 mei 2023 heeft DNB gemeld dat betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen al toepassing mogen geven aan de toekomstige bepaling van artikel 133 van het Besluit prudentiële regels (Bpr) die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking zal treden. In artikel 133 van het Bpr zal worden opgenomen op de regel dat de financiële staten één keer per jaar gewaarmerkt dienen te worden, tenzij de betaalinstelling of elektronischgeldinstelling haar jaarrekening voorziet van een controleverklaring. Gelet op de voorziene datum van inwerkingtreding en het feit dat de uitzondering de administratieve lasten voor betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen zal beperken, kan naar het oordeel van DNB al toepassing worden gegeven aan deze toekomstige bepaling in het Bpr door de jaarrekening over 2023 te voorzien van een accountantsverklaring (een verklaring omtrent de getrouwheid) en deze naar DNB te sturen.

FRP 2023/463 - Sign. - DNB verhoogt de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) van 1,0% naar 2,0%

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 31 mei 2023 heeft DNB bekend gemaakt dat de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) wordt verhoogd van 1,0% naar 2,0%. De eis zal gelden voor alle banken die leningen in Nederland hebben uitstaan. Voor het Nederlands bankwezen als geheel betekent de eis een extra kapitaalbeslag van ongeveer EUR 3,4 miljard. Onder voorbehoud dat het huidige risicobeeld niet fors kentert, zullen banken per 31 mei 2024 moeten voldoen aan deze eis.

FRP 2023/464 - Sign. - DNB wijzigt O-SII buffers

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 31 mei 2023 heeft DNB bekend gemaakt de buffereis voor systeemrelevante banken (O-SII) te wijzigen, naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie conform artikel 105c van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in samenhang met artikel 131(6) van de CRD. De nieuwe buffereis weerspiegelt beter de omvang van de Nederlandse bankensector ten opzichte van de economie, die de afgelopen acht jaar is gedaald. Daarnaast is er progressie geboekt op het gebied van Europese regelgeving en integratie, zoals de ontwikkeling van de bankenunie, waardoor problemen in de bankensector effectiever aangepakt kunnen worden.

FRP 2023/465 - Sign. - Sanctiewet-onderzoeken: een stevige basis, maar ook ruimte voor verbetering

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 31 mei 2023 heeft DNB de algemene bevindingen van een tweetal onderzoeken naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen gepubliceerd. De uitkomsten laten zien dat de meeste onderzochte Nederlandse financiële instellingen in opzet grotendeels voldoen aan de in het kader van de Sanctiewet vastgestelde voorschriften, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Ook constateert DNB dat er naar aanleiding van de nieuwe grote sanctiepakketten van afgelopen jaar nieuwe uitvoeringsvragen zijn opgekomen in de sector. Er zijn voorts ook gevallen waarin tekort wordt geschoten.

FRP 2023/466 - Sign. - DNB vraagt extra aandacht voor beheersing cyberrisico’s

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 8 juni 2023 heeft DNB banken en betaalinstellingen extra aandacht gevraagd voor de beheersing van cyberrisico’s. dat er drie gebieden van cyberrisicobeheersing zijn die extra aandacht vragen van banken en betaalinstellingen. Deze drie gebieden zijn de basis cyberhygiëne-maatregelen, het testen van en voorbereiden op een cyberaanval en de toegenomen cyberdreiging bij uitbesteding.

FRP 2023/468 - Sign. - Terugkoppeling uitvraag operationeel transitierisico pensioenfondsen

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 9 juni 2023 heeft DNB de uitkomsten gedeeld van de uitvraag die in januari 2023 is gedaan bij 40 pensioenfondsen met betrekking tot operationele wendbaarheid, datakwaliteit en de koppeling tussen pensioenadministratie en vermogensbeheer. Uit een analyse van de documentatie blijkt dat pensioenfondsen op onderdelen goed van start zijn gegaan, maar ook dat bij een groot aantal pensioenfondsen een meer gedetailleerde uitwerking van transitieplannen en werkzaamheden nodig is om een beheerste transitie te waarborgen.

FRP 2023/470 - Sign. - Stewardshiprapportages ondersteunen in toenemende mate de transparantie rond duurzaam beleggen

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 25 april 2023 heeft Eumedion het derde voortgangsrapport over de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat deelnemers van Eumedion in toenemende mate rapporteren over hun stewardshipactiviteiten als onderdeel van de bredere transparantie rond duurzaam beleggen. In het rapport wordt ook de opname per 1 januari 2023 van de Stewardship Code in de Nederlandse Corporate Governance Code aangehaald. Over de gevolgen hiervan voor de Code zal Eumedion in de loop van 2023 nader berichten.

FRP 2023/472 - Sign. - NVB publiceert standaarden inzake risicogebaseerd klantonderzoek

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 30 mei 2023 heeft de NVB een vijftal standaarden gepubliceerd inzake risicogebaseerd klantonderzoek, die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s uit te voeren. De standaarden zijn het resultaat van een serie rondetafelgesprekken tussen banken en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gericht op een meer risicogebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De komende tijd zal de NVB in totaal nog ongeveer 12 standaarden publiceren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ondernemers uit hoog-risicosectoren die vaak drempels ondervinden bij het regelen van hun bankzaken door het intensieve klantenonderzoek van de bank.

FRP 2023/473 - Sign. - Pensioenfederatie roept Europees Parlement op tot ambitieuze due diligence wetgeving

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 25 mei 2023 heeft de Pensioenfederatie het Europees Parlement in een brief het opgeroepen om het voorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aan te nemen tijdens de plenaire behandeling. Het CSDDD-voorstel beoogt bedrijven te verplichten om duurzaamheids-due diligence uit te voeren om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun waardeketens te voorkomen. Op 25 april stemde de Commissie Juridische Zaken al voor de CSDDD. Daarbij werd ook een amendement (artikel 8a) aangenomen om institutionele beleggers en vermogensbeheerders een rol te geven binnen de CSDDD. De Pensioenfederatie verwelkomde dit en roept op om de tekst van de Commissie Juridische Zaken integraal over te nemen.

FRP 2023/474 - Sign. - Reactie Pensioenfederatie op consultatie herziening IORP II 

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 25 mei 2023 heeft de Pensioenfederatie positief gereageerd op een EIOPA-consultatie over herziening van de IORP II-Richtlijn. De Pensioenfederatie steunt de IORP II-Richtlijn en waardeert het dat er een apart Europees vehikel bestaat voor pensioenfondsen. De Pensioenfederatie vindt het van het grootste belang dat niet alleen het bestaande pensioenstelsel, maar ook de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de twee nieuwe contracten goed passen in een nieuwe IORP-Richtlijn.

FRP 2023/475 - Sign. - Pensioenfederatie verwelkomt stemming Europees Parlement over due diligence

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
Op 5 juni 2023 heeft de Pensioenfederatie de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement over het voorstel voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) verwelkomt. Het Europees Parlement stemde in met de compromisamendementen die eerder door de Commissie voor Juridische Zaken waren aangenomen. Een van de aangenomen amendementen geeft beleggers en vermogensbeheerders de plicht om in gesprek te gaan met ondernemingen waarin zij investeren – zogenoemde engagement – over mensenrechtenschendingen en negatieve milieueffecten in hun leveringen. De Pensioenfederatie is hier voorstander van en heeft dit actief uitgedragen naar Europarlementariërs. De Pensioenfederatie roept de Europese Raad op om dit amendement over te nemen in de triloogonderhandelingen.

FRP 2023/478 - Sign. - Capital Markets Union: Commission proposes new rules to protect and empower retail investors in the EU

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 24 May 2023 the European Commission adopted a Retail Investment Package that places the consumers' interests at the centre of retail investing. The aim is to empower retail investors (i.e. ‘consumer’ investors) to make investment decisions that are aligned with their needs and preferences, ensuring that they are treated fairly and duly protected. This will enhance retail investors' trust and confidence to safely invest in their future and take full advantage of the EU's Capital Markets Union.

FRP 2023/479 - Sign. - Retail Investment Package: measures to increase consumer participation in capital markets

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 25 May 2023 the European Commission launched a feedback period for the proposals for a Directive amending Directives (EU) 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2014/65/EU and (EU) 2016/97 as regards the Union retail investor protection rules as well as a Regulation amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the modernisation of the key information document. The feedback period runs until 25 July 2023.

FRP 2023/480 - Sign. - European Sustainability Reporting Standards

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 9 June 2023 the European Commission launched a feedback period for the draft Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards. This act supplements the Accounting Directive as amended by the Corporate Sustainability Reporting Directive, which requires large companies and listed companies to publish regular reports on the social and environmental risks they face, and on how their activities impact people and the environment. The feedback period runs until 7 July 2023.

FRP 2023/481 - Sign. - Sustainable Finance: Commission takes further steps to boost investment for a sustainable future

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 13 June 2023 the European Commission published a new package of measures to build on and strengthen the foundations of the EU sustainable finance framework. The Commission is adding additional activities to the EU Taxonomy and proposing new rules for Environmental, Social and Governance (ESG) rating providers, which will increase transparency on the market for sustainable investments. The package aims to ensure that the sustainable finance framework works for companies that want to invest in their transition to sustainability. It aims also to make the sustainable finance framework easier to use, thereby continuing to contribute effectively to the European Green Deal objectives.

FRP 2023/483 - Sign. - Anti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceable

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 16 May 2023 the European Council adopted updated rules on information accompanying the transfers of funds by extending the scope of the rules to transfers of crypto assets. This ensures financial transparency on exchanges in crypto-assets and provides the EU with a solid framework that complies with the most demanding international standards on the exchange of crypto-assets, ensuring that these are not used for criminal purposes. Under the new rules, crypto asset service providers are obliged to collect and make accessible certain information about the sender and beneficiary of the transfers of crypto assets they operate, regardless of the amount of crypto assets being transacted. This ensures the traceability of crypto-asset transfers in order to be able to better identify possible suspicious transactions and block them.

FRP 2023/484 - Sign. - Digital finance: Council adopts new rules on markets in crypto-assets (MiCA)

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 16 May 2023 the European Council adopted a regulation on markets in crypto-assets (MiCA). MiCA will protect investors by increasing transparency and putting in place a comprehensive framework for issuers and service providers including compliance with the anti-money laundering rules. The new rules cover issuers of utility tokens, asset referenced tokens and so-called ‘stablecoins’. It also covers service providers such as trading venues and the wallets where crypto-assets are held. This regulatory framework aims to protect investors, preserve financial stability, while allowing innovation and fostering the attractiveness of the crypto-asset sector. It also introduces a harmonized regulatory framework in the European Union which, given the global nature of crypto markets, is an improvement compared to the current situation with national legislation in some member states only.

FRP 2023/485 - Sign. - Council and Parliament reach provisional agreement on access to financial information

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 6 June 2023 the European Council and the European Parliament reached a provisional agreement on a proposed EU law to speed up and ease the access of national authorities to financial information. The Parliament agreed to the Council’s proposal to require that financial institutions share transaction records (i.e. bank statements) in a harmonised format when they are sharing them as part of an investigation. A harmonised format will greatly help and speed up law enforcement agencies’ work.

FRP 2023/486 - Sign. - Council and Parliament reach provisional agreement on financial services contracts concluded at a distance

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 6 June 2023 the European Council and the European Parliament reached a provisional political agreement on the proposed Directive concerning financial services contracts concluded at a distance. The agreed text simplifies existing legislation, increases consumer protection, and creates a level playing field for financial services concluded online, via telephone or through other forms of remote marketing.

FRP 2023/487 - Sign. - Council agrees on negotiating position for new EU law on freezing and confiscating criminal money

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 9 June 2023 the Ministers of Justice have agreed on the Council’s negotiating position on a draft Directive on asset recovery and confiscation. It sets minimum rules on the tracing, identification, freezing, confiscation and management of criminal property. The proposed rules will apply to a wide range of crimes, including the violation of sanctions once the directive on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures has been adopted. People profiteering from doing business with persons or companies on EU sanction lists will see their yields being seized the same way as traffickers in human beings or drug cartels.

FRP 2023/490 - Sign. - ESAs consult to amend technical standards on the mapping of ECAIs’ credit assessments

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 25 May 2023 the Joint Committee of the ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) launched a public consultation to amend the Implementing Regulations on the mapping of credit assessments of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) for credit risk. The Implementing Regulations are part of the EU Single Rulebook for banking and insurance aimed at creating a safe and sound regulatory framework consistently applicable across the European Union (EU). The consultation runs until 26 June 2023.

FRP 2023/491 - Sign. - ESAs publish Final Report on draft RTS on ESG disclosures for STS securitisations

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 25 May 2023 the ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) jointly submitted to the European Commission the Final Report on draft Regulatory Technical Standards (RTS) on the Environmental, Social, Governance (ESG) impact disclosure for Simple, Transparent and Standardised (STS) securitisations under the Securitisation Regulation (SECR). These final draft RTS aim to help market participants make informed decisions about the sustainability impact of their investments.

FRP 2023/492 - Sign. - ESAs launch discussion on criteria for critical ICT third-party service providers and oversight fees

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 26 May 2023 the ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) published a joint Discussion Paper seeking stakeholders’ input on aspects of the Digital Operational Resilience Act (DORA). This Discussion Paper follows the European Commission’s request for technical advice on the criteria for critical ICT third-party providers (CTPPs) and the oversight fees to be levied on them. Interested stakeholders are invited to provide their input by 23 June 2023.

FRP 2023/494 - Sign. - ESAs consult on the first batch of DORA policy products

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 19 June 2023 the ESAs (EBA, EIOPA, ESMA) launched a public consultation on the first batch of policy products under the Digital Operational Resilience Act (DORA). This includes four draft regulatory technical standards (RTS) and one set of draft implementing technical standards (ITS). These technical standards aim to ensure a consistent and harmonised legal framework in the areas of ICT risk management, major ICT-related incident reporting and ICT third-party risk management. The consultation runs until 11 September 2023.

FRP 2023/495 - Sign. - EBA publishes report on convergence of supervisory practices in 2022

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 4 May 2023 EBA ​published its annual Report on convergence of supervisory practices for 2022. The common supervisory impetus across the EU met its goal for most of the supervisory priorities set in the EBA European Supervisory Examination Programme for 2022 (ESEP), although competent authorities are still in the process of building up their capacity to review the risks associated with the digital transformation and environmental, social and corporate governance (ESG). Competent authorities also showed ability to react to macro events that affected the financial situation of institutions under their supervision, though timely information exchange and cooperation should be enhanced. Lastly, supervisors consciously applied proportionality in their supervisory practices.

FRP 2023/497 - Sign. - EBA publishes Peer Review on CVA risk

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 30 May 2023 EBA published its Peer Review on excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from credit valuation adjustment (CVA) risk. The Review found that the competent authorities targeted in this review assessed CVA risk sufficiently although some elements of such an assessment were missing. The EBA, therefore, has set out a series of follow-measures to address these deficiencies.

FRP 2023/499 - Sign. - EBA publishes final draft ITS specifying the data collection for the benchmarking exercise in 2024

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 5 June 2023 EBA published its final draft Implementing Technical Standards (ITS) on the benchmarking of credit risk, market risk and IFRS9 models for the 2024 exercise. The most significant change, compared to the data collection of 2023, is the roll out for the benchmarking of accounting metrics (IFRS9) to high default portfolios (HDP). For market risk, new templates are added for the collection of additional information, notably the Default Risk Charge (DRC) and the Residual Risk Add-On (RRAO). For credit risk, only minor changes have been made.

FRP 2023/500 - Sign. - EBA updates list of correlated currencies

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 9 June 2023 EBA published the 2023 update of the list of closely correlated currencies, originally published in December 2013. The list is part of the implementing technical standards (ITS) that were drafted for calculating the capital requirements for foreign-exchange risk according to the standardised rules.

FRP 2023/501 - Sign. - EBA issues Opinion on measures to address macroprudential risk

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 9 June 2023 EBA published an Opinion following notification by the Estonian macroprudential authority, Eesti Pank, of its intention to extend for a second two-year period a measure originally introduced in 2019. The measure introduces a minimum risk weight for retail exposures secured by immovable property to obligors residing in Estonia and is aimed at safeguarding the resilience of banks against the systemic risks stemming from lending to residential real estate. Based on the evidence submitted, EBA does not object to the two-year extension of the proposed measure.

FRP 2023/503 - Sign. - EBA updates list of other systemically important institutions

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 12 June 2023 EBA updated the list of other systemically important institutions (O-SIIs) in the EU, which, together with global systemically important institutions (G-SIIs), are identified as systemically important by the relevant authorities according to harmonised criteria laid down in the EBA Guidelines. This list is based on year-end-2022 data and includes the overall score calculated according to the EBA Guidelines and the capital buffer rate that the relevant authorities have set for the identified O-SIIs.

FRP 2023/505 - Sign. - EBA issues Opinion in response to the Commission’s proposed amendments to the draft RTS on crowdfunding service providers

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 14 June 2023 EBA published an Opinion on the amendments proposed by the European Commission to the EBA final draft Regulatory Technical Standards (RTS) on requirements on credit scoring of crowdfunding projects, pricing of crowdfunding offers, and risk management policies and procedures. In the Opinion, while accepting the change proposed by the Commission on the treatment of personal data, EBA notes the importance of ensuring that crowdfunding providers can access historical data to improve the assessment of creditworthiness and the performance of their scoring models.

FRP 2023/506 - Sign. - EBA reports on the LCR and NSFR implementation

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 15 June 2023 EBA published its third Report on the monitoring of liquidity coverage ratio (LCR) and net stable funding ratio (NSFR) implementation in the EU. This Report assesses the potential impact on LCR and NSFR levels of the upcoming central bank funding repayment as well as of a potential scenario of higher liquidity risk, particularly affecting government bonds, derivatives and repo markets, in the context of a higher interest rate environment, inflation and recession risks.

FRP 2023/508 - Sign. - EBA publishes the final amending ITS on supervisory disclosure under CRD

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 21 June 2023 EBA published its final draft amending Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory disclosures, which specify the format, structure, contents list and annual publication date of the supervisory information to be disclosed by competent authorities. The amended draft ITS incorporate the changes to the EU legal framework, in particular the changes related to supervisory reporting and investment firms.

FRP 2023/510 - Sign. - ESMA postpones to 2024 the annual IFRS amendment of the ESEF

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 10 May 2023 ESMA decided to postpone to 2024 the amendment of the European Single Electronic Format (ESEF) Regulatory Technical Standard (RTS). This decision is in part due to the limited changes in the 2023 update to the International Financial Reporting Standards (IFRS) Taxonomy. Throughout 2023, ESMA will monitor the implementation of the ESEF requirements, assess how to improve digital reporting and develop the ESEF sustainability taxonomy and requirements.

FRP 2023/511 - Sign. - ESMA publishes Opinion on undue costs of UCITS and AIF and calls for legislative amendments

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 17 May 2023 ESMA published an Opinion to the European Commission with suggested clarifications of the legislative provisions under the UCITS Directive and the AIFMD relating to the notion of ‘undue costs’. ESMA’s proposal is to take as a basis the supervisory expectations enshrined in the 2020 supervisory briefing on the supervision of costs and ground these expectations into clearer legal requirements. This would allow NCAs to build on the supervisory efforts already deployed to ensure an even higher level of investor protection thanks to a stronger legal hook in the UCITS and AIFMD frameworks.

FRP 2023/512 - Sign. - ESMA consults on RTS for long term investment funds

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 23 May 2023 ESMA launched a consultation on draft Regulatory Technical Standards (RTS) under the revised ELTIF Regulation. The RTS will specify the way the new requirements of the revised ELTIF regulation, in particular on the redemption policy and matching mechanism, will apply. The consultation runs until 24 August 2023.

FRP 2023/515 - Sign. - ESMA publishes Public Statement highlighting risks arising from investment firms providing unregulated products and services

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 25 May 2023 ESMA published a Public Statement to warn investors of risks that arise when investment firms offer both regulated and unregulated products and/or services. Retail investors often rely solely on the reputation of an investment firm which makes them susceptible to overlooking potential risks of the unregulated products and/or services offered by investment firms (‘halo effect’). ESMA’s statement aims to remind firms of the behaviours they are expected to adopt in such circumstances (e.g. disclosure, appropriate documentation) to make investors fully aware of the unregulated status of these products and services and of the fact that they may not benefit from the regulatory protections that apply to investments in a regulated product.

FRP 2023/518 - Sign. - Amended RTS for transparency calculations apply on 5 June 2023

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 6 June 2023 ESMA published its follow-up report to the peer review on the Guidelines on ETFs and other UCITS issues. The report shows that the National Competent Authorities (NCAs) have strengthened their supervisory practices, enhanced internal and external guidance, and performed supervisory work in the area of Exchange-traded funds (ETFs) and other Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) since 2018. At the same time, ESMA notes that there are still concerns in relation to the level of costs for some UCITS using Efficient Portfolio Management techniques.

FRP 2023/521 - Sign. - ESMA publishes Guidelines on templates for summary resolution plans and for written arrangements for resolution colleges

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 23 June 2023 ESMA published two Final Reports, including guidelines on the central counterparties (CCPs) Resolution Regime under the CCP Recovery and Resolution Regulation (CCPRRR). The Guidelines on the template summary resolution plans provide resolution authorities with guidance as to the type of information that should be included in the summary (and a template of the summary) that would be shared with the CCP. The Guidelines on the template written arrangements for resolution colleges will assist National Competent Authorities (NCAs) in the creation of the resolution colleges, and also ensure a smooth process to both establish and review the resolution college agreement.

FRP 2023/523 - Sign. - ECB publishes Guide on how to assess buyers of qualifying stakes in banks

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 23 May 2023 the ECB published its final Guide to qualifying holding procedures, following a public consultation which ended in November 2022. The Guide clarifies how supervisors assess applications to acquire qualifying stakes in banks. The ECB publishes this Guide to make supervisory actions more predictable and to support applicants intending to acquire a qualifying holding in banks.

FRP 2023/524 - Sign. - ECB consults on counterparty credit risk governance and management

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 2 June 2023 the ECB launched a public consultation on its Report on sound practices in counterparty credit risk governance and management. The report summarises the results of the targeted review performed in the second half of 2022 on how banks govern and manage counterparty credit risk (CCR). It highlights the good practices observed in the market and points to areas where improvement is needed. The consultation runs until 14 July 2023.

FRP 2023/528 - Sign. - SRB publishes liquidity in resolution data guidance 

Aflevering 5, gepubliceerd op 20-07-2023
On 16 June 2023 the SRB published new guidance on liquidity in resolution data for 115 of Europe’s largest banks. The guidance document targets the liquidity dimension of the SRB’s previously issued ‘Expectations for banks’ document aiming at enhancing banks’ resolvability and preparedness for a potential resolution. In case of resolution, liquidity is a key element in making sure a bank is resolvable.

FRP 2023/558 - Art. - EMIR 3.0: Active Account Proposal Seeks to Reduce EU Reliance on Third Country CCPs

Aflevering 5, gepubliceerd op 21-07-2023 geschreven door dr. E. Callens
On 7 December 2022, the European Commission published its long-anticipated ‘EMIR 3.0’ proposal to improve the attractiveness of EU central counterparties (CCPs) and to foster the resilience of central clearing in the EU. Central to the suggested reforms is the proposed requirement for certain EU market participants to clear a portion of ‘systemically relevant derivatives’ through ‘active accounts’ at EU CCPs. This article provides a first analysis of the proposed active account requirement and frames it against the post-Brexit EU drive to limit risks to the EU financial system that may follow from strong reliance on UK CCPs.