DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken maart 2024

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken maart 2024

Gegevens

Publicatiedatum
2 april 2024
Trefwoord
Sanctiebericht
Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 maart 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Oekraïne, de Sanctieregeling terrorisme 2007-II, Somalië, ernstige schendingen van de mensenrechten, ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten en Bosnië en Herzegovina.

Olieraffinaderij

Oekraïne

Op 4 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Ook is op 12 maart jl. het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 14 maart jl. hebben er wijzigingen plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 14 juli 2017 tot aanwijzing van de heer Anil Sayar, geboren op 18 november 1991, te Amsterdam, als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, is herroepen. Klik hier voor de mededeling. Ook is het besluit van 14 juli 2017 tot aanwijzing van de heer Erdem Varan, geboren op 5 juni 1963, te Ordu (Turkije), als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is herroepen. Klik hier voor de mededeling.

Ook op 19 maart jl. hebben er wijzigingen plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 25 april 2017 tot aanwijzing van mevrouw Jeannette Jahani, geboren op 28 juni 1984, te Rotterdam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit. Ook wordt het besluit van 20 juli 2017 tot aanwijzing van mevrouw Soead El Khouakhi, geboren op 16 november 1993, te Zwijndrecht, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Tevens heeft er op 27 maart jl. een wijziging plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 17 april 2012 tot aanwijzing van mevrouw Burcu Tutucu, geboren op 25 juni 1986, te Amsterdam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Somalië

Op 18 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Ernstige schendingen van de mensenrechten

Op 22 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

Op 25 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Bosnië en Herzegovina

Op 25 maart jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina. Klik hier voor het besluit.

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.